(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII từ ngày 6-8/12/2020.

Thường trực HĐND Hà Tĩnh triệu tập Kỳ họp thứ 18

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII từ ngày 6-8/12/2020.

Thường trực HĐND Hà Tĩnh triệu tập Kỳ họp thứ 18

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. Phê duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019.

Đánh giá kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025.

Xem xét các báo cáo: Công tác bảo vệ môi trường năm 2020; Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

HĐND bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề (ngoài các nghị quyết thường lệ)

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến năm 2021.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2021.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đề án xây dựng Quỹ Giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đối với trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường THPT khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021-2030.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều và tiếp tục thực hiện của Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 đến năm 2021.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, Kỳ họp thứ 18 sẽ bàn và quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND tỉnh.

Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh về: Kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2020; thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; kết quả các cuộc giám sát chuyên đề về: “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020”, “Việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”, “Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra; kết quả, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội”.

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2020. Xem xét báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh. Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Thời gian kỳ họp: 3 ngày (6, 7, 8/12/2020).

Khai mạc vào lúc 8h ngày 6 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Tại hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky. hdndht@hatinh. gov.vn.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]