(Baohatinh.vn) - Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2021.

Bám sát địa bàn, tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2021.

Bám sát địa bàn, tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ đơn vị xuất sắc năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 17/1/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy kết luận:

1. Năm 2021, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh đạt được những kết quả khá nổi bật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Bám sát địa bàn, tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đến tham quan Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Thông qua các hoạt động phong trào, những việc cụ thể, thiết thực, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kiểm soát dịch bệnh COVID-19; khắc phục hậu quả thiên tai; huy động xã hội hóa các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội… Qua đó, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được khẳng định.

Tuy vậy, nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức đoàn thể, hội quần chúng còn mang tính hành chính, chậm đổi mới, thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt của chi đoàn, chi hội chưa thiết thực, chưa thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia. công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân, việc phát hiện phản ánh các vụ việc tiềm ẩn phức tạp một số thời điểm, một số địa phương chưa kịp thời. Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động hiệu quả chưa cao, chưa lan tỏa sâu rộng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số địa phương chưa được quan tâm, hiệu quả còn hạn chế, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và vùng đồng bào tôn giáo chưa được quan tâm đúng mức. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ dôi dư khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại một số xã sau sáp nhập còn khó khăn. Đội ngũ cán bộ đoàn thể ở cơ sở còn bất cập, một số cán bộ uy tín chưa cao

2. Để góp phần cùng với hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trọng tâm là các nghị quyết, chính sách của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng tỉnh nông thôn mới, công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Bám sát địa bàn, tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Đoàn công tác LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

2.2. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tăng cường đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó, phản ánh, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Quan tâm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chi đoàn, chi hội ở cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp, nông thôn, vùng giáo. Chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể, hội quần chúng theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

2.3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

2.4. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, lựa chọn một số nội dung công việc cụ thể sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương, cơ sở và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể, hội quần chúng để tập trung triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Nghiên cứu, đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Cả tỉnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền, các ngành và lực lượng vũ trang đã được ký kết.

2.5. Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Triển khai giám sát, phản biện xã hội hiệu quả các chuyên đề năm 2022 theo kế hoạch. Quan tâm giám sát thường xuyên, giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò của nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bám sát địa bàn, tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Nghi Xuân tặng quà cho chị Trần Thị Ngân, thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang ốm đau, nằm một chỗ.

2.6. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, phức tạp, các đối tượng yếu thế, người lao động mất việc làm do dịch bệnh Covid-19. Quan tâm hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là con em Hà Tĩnh trở về từ các địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực làm tốt công tác an sinh xã hội, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học; đỡ đầu các cháu mồ côi... Khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

3. Về các kiến nghị, đề xuất

3.1. Giao Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bám sát các Nghị quyết, chính sách của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để lồng ghép các cơ chế, chính sách của tỉnh vào các đề án của Hội; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ, hội viên thụ hưởng các cơ chế, chính sách của tỉnh.

3.2. Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên liên quan đến vai trò, trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của đoàn thanh niên trên các lĩnh vực; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu chương trình, kế hoạch để lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

3.3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh với các tổ chức đoàn thể; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì thẩm định các nội dung đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh năm 2022 theo thẩm quyền; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp tỉnh tại cuộc làm việc này, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]