(Baohatinh.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải mong muốn Hội CCB Khối CCQ&DN tỉnh thể hiện rõ vai trò là lực lượng tin cậy bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải mong muốn Hội CCB Khối CCQ&DN tỉnh thể hiện rõ vai trò là lực lượng tin cậy bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại biểu dự đại hội.

Sáng 29/6, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Hội CCB Khối) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và 82 đại biểu đại diện cho hơn 500 hội viên Hội CCB Khối.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Hiện nay, Hội CCB Khối có 509 hội viên, 26 tổ chức cơ sở hội với 54 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ và chỉ tiêu hằng năm.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Chủ tịch Hội CCB Khối Lê Văn Vinh khai mạc đại hội.

Ban Chấp hành hội các cấp không ngừng chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao cảnh giác, chống mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

82 đại biểu đại diện cho hơn 500 hội viên Hội CCB Khối dự đại hội.

Các tổ chức Hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, tự học, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm trong công việc chuyên môn, trong lao động, sản xuất, trong cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại biểu Hội CCB Cục Thuế Nguyễn Ngọc Du tham luận về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong đơn vị.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, cơ quan, doanh nghiệp, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng văn hoá công sở”, “Văn hóa doanh nghiệp”, “Lao động sáng tạo”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại biểu Hội CCB Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Kiên Cường tham luận về công tác xây dựng tổ chức hội.

Các cấp hội thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội ý nghĩa; tích cực tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM; huy động tiền mặt, vật tư y tế đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại biểu Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh Hoàng Minh Thảo tham luận về công tác tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, thế hệ trẻ trong tình hình mới.

Tại đại hội, đại biểu đã thảo luận, tham luận về những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Quốc Việt: Các cấp hội kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội xác định phương hướng: Tiếp tục đoàn kết, vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; phát huy tiềm năng đa dạng của CCB; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội CCB Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đề nghị Hội CCB Khối cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho hội viên trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị - xã hội trong nước, thế giới và khu vực, tạo sự thống nhất về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy lợi thế, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng NTM, góp phần đưa tỉnh nhà hoàn thành xây dựng tỉnh NTM trước năm 2025. Tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động của hội.

Đại hội cũng đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. BCH hội bầu đồng chí Lê Ngọc Thanh giữ chức Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ&DN tỉnh.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới.

Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Phúc Sơn


Phúc Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]