Lấy dân làm gốc, phát huy hiệu quả, sức mạnh công tác dân vận

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 06 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường, lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Dự hội nghị có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; các ủy viên BTV Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn tỉnh.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh quán triệt Kết luận số 120 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của BTV Tỉnh ủy; trong đó nhấn mạnh, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công, phụ trách, đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Than chủ trì hội nghị

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Than chủ trì hội nghị

Tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản pháp luật đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”;

Tiếp tục thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh thành chương trình kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt chương trình CCHC; nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức; kiện toàn, bổ sung cán bộ phụ trách công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp...

Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy với một số nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và đổi mới quy cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh CCHC, rà soát, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, các quy định rườm rà gây phiền hà cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có năng lực, tâm huyết với công tác dân vận; xây dựng quy chế phối hợp giữ các cơ quan quản lý nhà nước với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định vai trò, sức mạnh của công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở ở một số địa phương, đơn vị còn không ít những tồn tại, bất cập, nhất là thiếu đổi mới, thiếu quan tâm, sâu sát; việc xây dựng các mô hình về công tác dân vận vẫn còn hạn chế, đội ngũ làm công tác dân vận chính quyền ở một số nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu...

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải coi dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lấy dân làm gốc; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ cho đội ngũ làm công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể; nâng cao khả năng phối hợp của dân vận với MTTQ, đoàn thể để tăng cường công tác giám sát, phản biện; thường xuyên sơ tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ sắp tới, các địa phương, đơn vị cần dồn sức cao nhất cho sản xuất; quan tâm xây dựng NTM; tập trung GPMB để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, đảm bảo QP-AN.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tích cực quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast