Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Đội ngũ báo cáo viên ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa được quán triệt nội dung "Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng

Sáng 7/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7/2020.

Hội nghị đã được nghe Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt nội dung “Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Trên cơ sở giới thiệu về những thủ đoạn chống phá từ các thế lực thù địch; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa ra các giải pháp: Làm cho Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở nước ta; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đấu tranh, thuyết phục hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội; xây dựng lực lượng chuyên trách; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; viết bài, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội...

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt nội dung “Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giới thiệu về “Những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua” và “Định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới”.

Theo đó, khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng

Hơn 100 đại biểu tham dự hội nghị là đại diện các ban: Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ngành trong khối khoa giáo; thành viên, nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện và cơ sở; báo cáo viên Huyện ủy, dư luận viên cấp huyện...

Tại hội nghị, ngành Tuyên giáo Thạch Hà triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đó là: kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo; thành lập đội ngũ báo cáo viên đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; đề nghị Đảng ủy, chi ủy tập trung thông báo lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX của tỉnh.

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà Bùi Hoàng Oanh: Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX vào cuộc sống.

Tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và chương trình thực hiện Nghị quyết 30, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà sẽ tổ chức hội nghị báo cáo viên nhằm ôn lại truyền thống, sự đóng góp của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển chung của huyện; triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình có công với cách mạng, các địa chỉ nhân đạo, từ thiện; gặp mặt cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast