TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần phát huy được nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Chiều 16/5, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dự hội nghị

Để phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nghị quyết, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như: gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện sâu, rộng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đức Danh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền TP Hà Tĩnh đã ban hành 301 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; là địa phương đầu tiên của tỉnh ban hành quy chế đối thoại và tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn.

HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; kịp thời sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách xây dựng và phát triển thành phố, từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ Nguyễn Huy Đức trình bày tham luận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị tập trung phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thành phố có 17 ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng với 167 thành viên hoạt động hết sức hiệu quả.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập Nguyễn Văn Huyên trình bày tham luận về quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án trọng điểm của địa phương.

Cùng với đó, TP Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình, điển hình, gương người tốt việc tốt trong thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế… để tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong toàn thể Nhân dân, cộng đồng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân TP Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên.

Nhờ đó, địa phương đã phát huy được nội lực trong Nhân dân trong đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội góp phần quan trọng xây dựng thành phố đạt đô thị loại II và thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Cần nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, xem đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-TU; tiếp tục nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu; chú trọng quan tâm đến công tác dân vận chính quyền.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, chú trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast