(Baohatinh.vn) - Ngày 30/5/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và ngày 18/8/2014, Ban Tổ chức T.Ư có Hướng dẫn của về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn các nội dung này và tinh thần chỉ đạo, triển khai thực hiện của Đảng bộ tỉnh, PV Báo Hà Tĩnh có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Văn Thạch - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đổi mới công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả

Ngày 30/5/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và ngày 18/8/2014, Ban Tổ chức T.Ư có Hướng dẫn của về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn các nội dung này và tinh thần chỉ đạo, triển khai thực hiện của Đảng bộ tỉnh, PV Báo Hà Tĩnh có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Văn Thạch - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng. Xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo, một số nội dung cơ bản, quan trọng trong Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị?

Đại hội XII của Đảng sẽ tiến hành vào quý I/2016; đại hội đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2015. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước. Tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chung nêu trong Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị là: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương phải thể hiện đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, từ xây dựng các văn kiện trình đại hội đến công tác nhân sự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói chuyện với đại biểu bên lề kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI (tháng 7/2014).

Các cấp ủy cần thực hiện tốt cả 4 nội dung đại hội nêu trong chỉ thị. Đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm nguyên tắc của Đảng, đúng quy trình, quy định, dân chủ, trí tuệ, công tâm, khách quan để lựa chọn những cán bộ ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực tham gia cấp ủy khóa mới.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ này đề ra, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Xin đồng chí cho biết những nội dung chủ yếu, điểm cần lưu ý về công tác nhân sự mà Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị yêu cầu?

Ở nhiệm kỳ nào, công tác nhân sự cấp ủy cũng được hết sức coi trọng. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng, công tác nhân sự lần này có một số điểm mới.

Trước hết là tuổi tái cử cấp ủy. Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị quy định: Những đồng chí được giới thiệu tái cử, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác 30 tháng trở lên (nhiệm kỳ Đại hội XI là 48 tháng đối với cấp ủy viên, 36 tháng đối với ủy viên thường vụ).

Số lượng cấp ủy các cấp giảm so với trước. Cấp ủy tỉnh ta nhiệm kỳ này sẽ có tối đa 51 đồng chí (nhiệm kỳ trước 55); cấp ủy huyện từ 25-41 đồng chí (nhiệm kỳ trước 45); ban thường vụ (BTV) huyện từ 9-11 đồng chí (nhiệm kỳ trước tối đa 13). Những nơi có vị trí quan trọng, số lượng đơn vị hành chính và số lượng đảng viên nhiều thì số cấp ủy viên không quá 43 và BTV không quá 13. Cấp ủy xã từ 9-15 đồng chí (nhiệm kỳ trước tối đa 21).

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương một số chức danh đối với cấp ủy huyện và tỉnh không phải là người địa phương gồm: bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án TAND, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, công an, thanh tra, tài chính, thuế (khái niệm người địa phương được hiểu là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại địa phương đó).

Các đảng bộ phấn đấu có tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ tham gia BTV cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư) không dưới 10%. Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ và bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; phấn đấu 3 độ tuổi trong BTV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng yêu cầu thực hiện chủ trương, không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, nhưng không vì thế mà hạ thấp tiêu chuẩn, ảnh hưởng chất lượng cấp ủy; đồng thời các cấp ủy cần phải phấn đấu bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cao hơn khóa hiện nay.

Sau đại hội, nói chung, các đồng chí không tham gia cấp ủy sẽ thôi giữ các chức vụ lãnh đạo chính quyền có nhu cầu bố trí cấp ủy viên; đối với cán bộ ở cấp tỉnh và huyện, những đồng chí còn từ 2 năm trở lên mới đủ tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt và có nguyện vọng tiếp tục công tác thì xem xét, bố trí nhiệm vụ phù hợp. Những đồng chí khác sẽ thực hiện chế độ theo quy định của T.Ư.

Đối với cấp ủy xã, phường, thị trấn thực hiện theo Kết luận 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI. Đối tượng tham gia cấp ủy, cán bộ chủ trì cấp xã không nhất thiết phải là công chức.

Để thực hiện được yêu cầu và những điểm mới về công tác nhân sự nói trên đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc, thống nhất tư tưởng, đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp ủy.

- Thưa đồng chí, để thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị, bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp, Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai như thế nào?

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của BTV Tỉnh ủy là tập trung để nâng cao chất lượng đại hội. Thông qua đại hội phải vạch ra được con đường đi lên của địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; huy động sức mạnh nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết.

Trước hết, các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc đến tận chi bộ, đảng viên về Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của BTC T.Ư, Kế hoạch 137 của BTV Tỉnh ủy, Hướng dẫn 05 của BTC Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất nhận thức cao về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, những điểm cần lưu ý trong chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội.

Đặc biệt, các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, tập hợp được sức mạnh trí tuệ của toàn đảng bộ, nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn địa phương. Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ 5 năm qua và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, các đảng bộ cần thảo luận, dự báo sát tình hình, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới một cách khoa học và khả thi.

Ngay từ bây giờ, các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ và tiến hành xây dựng đề án nhân sự cấp ủy. Nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự HĐND, UBND khóa tới. Chủ động điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ (nhất là cán bộ nữ, trẻ) để đảm bảo yêu cầu cơ cấu cấp ủy. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 120 của BTV Tỉnh ủy về rà soát, nắm tình hình tại các địa phương, đơn vị chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; chủ động xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình nội bộ có khả năng ảnh hưởng đến đại hội.

Về thời gian đại hội Đảng các cấp: cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2015, kết thúc trong tháng 6/2015; cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc bắt đầu tháng 7/2015, kết thúc trong tháng 8/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tổ chức trong khoảng tháng 9 - 10/2015.

Thanh hoài

(Thực hiện)


Thanh hoài
(Thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]