(Baohatinh.vn) - Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh triển khai sâu rộng ở cơ sở.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh triển khai sâu rộng ở cơ sở.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là một trong những đảng bộ đi đầu triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề, từ đầu tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã chọn 3 chi bộ đại diện cho 3 khối (xã, phường; cơ quan; trường học) gồm: Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng; Đảng ủy Khối dân; Đảng bộ THPT Cẩm Xuyên tổ chức điểm. Sau tổ chức điểm, đảng bộ huyện đánh giá, rút kinh nghiệm tiến đến tổ chức đại trà trong tất cả các chi bộ trực thuộc; phân công các đồng chí cấp ủy cấp trên chỉ đạo địa bàn bào theo dõi, đôn đốc và trực tiếp tham dự sinh hoạt tại đơn vị đó. Ngoài ra, Huyện ủy cũng tổ chức một hội nghị thông tin về nội dung, ý nghĩa của tác phẩm đến cán bộ cốt cán toàn huyện.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đến 15/9, 370/370 chi bộ toàn huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư.

Để đợt sinh hoạt đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên còn xây dựng trang trình bày với hình ảnh bắt mắt, đúc rút thông tin cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư và những nội dung thực tiễn tại Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên gửi về cơ sở trình chiếu trong các buổi sinh hoạt. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết cách thức triển khai; gợi mở các nội dung để buổi sinh hoạt được tổ chức đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Siêu Cường cho biết: “Bắt đầu triển khai từ đầu tháng 8 đến nay, 370/370 chi bộ toàn huyện đã hoàn thành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư.

Các buổi sinh hoạt được tổ chức sáng tạo, hiệu quả giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Không dừng lại ở đó, sau đợt sinh hoạt này, những giá trị lý luận trong tác phẩm của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục được các chi bộ, đảng bộ lồng ghép thông tin trong sinh hoạt thường kỳ để các nội dung được thấm nhuần hơn nữa”.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đợt cao điểm sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư được Nghi Xuân tổ chức trong tháng 10 và 11.

Tổ chức cao điểm đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào thời điểm kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga thành công (07/11/1917 - 07/11/2022) là cách mà Đảng bộ huyện Nghi Xuân đang thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Thị Thanh Tâm chia sẻ: “Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư được Đảng bộ huyện Nghi Xuân tổ chức cao điểm trong tháng 10, tháng 11; gắn với đợt sinh hoạt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các đảng ủy xã, thị trấn và đảng ủy trực thuộc đều tổ chức một đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức rộng rãi trong toàn đảng bộ.

Cùng với tổ chức sinh hoạt, chúng tôi cũng chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chi bộ thôn Hội Trung, xã Đức Liên (Vũ Quang) sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư.

Tại huyện Vũ Quang, tùy thực tiễn từng chi bộ, đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư được tổ chức gắn với nội dung học và làm theo Bác Hồ về “Tự soi, tự sửa” hoặc các nội dung triển khai nhiệm vụ chính trị. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên sôi nổi tham luận, chia sẻ những hiểu biết, nhận thức của bản thân sau khi được giới thiệu về nội dung tác phẩm và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên Lê Văn Tài - chi bộ thôn Hội Trung, xã Đức Liên bày tỏ: “Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư là một tài liệu hết sức quan trọng, có ý nghĩa giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Bản thân là cán bộ, đảng viên chúng ta phải hiểu sâu, nắm chắc nội dung này, hiểu rõ thời cơ, thách thức phía trước để từ đó góp sức cùng công cuộc đổi mới, con đường đi lên CNXH của đất nước”.

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trường Chính trị Trần Phú tổ chức hội thảo về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào sáng 17/11.

Cùng với những đảng bộ trên, hiện nay, tất cả các đảng bộ trên địa bàn tỉnh đều đã và đang triển khai sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư. Ngoài ra, các trung tâm chính trị cấp huyện cũng tích hợp nội dung tác phẩm vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Trường Chính trị Trần Phú chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư.

Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tác phẩm cũng làm rõ nội dung về CNXH và việc Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH, mô hình CNXH của Việt Nam, trong đó nhận định rõ bối cảnh tình hình bên ngoài, cơ hội và thách thức đối với đất nước, xác định nền tảng và cách tiếp cận mới về tầm nhìn, mục tiêu phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới...

 • Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

  Chiều 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 • Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 10/5. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]