Cập nhật: 12:08 26/05/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, Hà Tĩnh cần có các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, Hà Tĩnh cần có các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Sáng 26/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, đại biểu đã được nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh góp ý dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh góp ý dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ.

Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo được xây dựng gồm 4 phần: tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Trong đó, có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải góp ý giải pháp tăng cường luân chuyển cán bộ khi hết nhiệm kỳ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Đồng ý với việc sớm ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ; dự thảo nghị quyết cần xem xét về chỉ tiêu ngoại ngữ của cán bộ.

Dự thảo đã nhận được ý kiến góp ý của 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục tiếp thu, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Các ý kiến tập trung góp ý về tên gọi nghị quyết và phân tích các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đại biểu cũng cho rằng, đối việc tổ chức thực hiện cần quy định nội dung cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà góp ý chi tiết về các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết.

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo nghị quyết; đồng thời, góp ý bổ sung một số nội dung liên quan đến phạm vi của nghị quyết, các chỉ tiêu cụ thể theo từng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 nhằm từng bước xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh góp ý về phạm vi dự thảo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Dự thảo Nghị quyết cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để tập trung thực hiện hiệu quả.

Đại biểu cũng cho rằng, nội dung dự thảo cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; để Nghị quyết sau khi ban hành sớm đi vào thực tiễn cần xây dựng được chương trình hành động thực hiện sát đúng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời nhìn nhận rõ thực trạng công tác cán bộ của Hà Tĩnh, từ đó xây dựng dự thảo nghị quyết sát với thực tiễn địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Đây là một trong những nghị quyết quan trọng, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cần từng bước khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn phải xác định tầm nhìn chiến lược...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát các văn bản của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn công tác cán bộ của tỉnh để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức phải thật sự trách nhiệm, công tâm, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; trong thực hiện nhiệm vụ, cần làm tốt công tác phối hợp nhằm phát huy trí tuệ tập thể; thẳng thắn nhìn nhận được thực trạng địa phương, nơi công tác và nhận rõ những ưu điểm và hạn chế của bản thân để phát huy và khắc phục; dám bảo vệ cái tốt, lên án cái sai, mạnh dạn phản biện và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, rõ chính kiến trong những việc mới, việc khó.

Cán bộ phải luôn giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc tổ chức, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, gương mẫu “nói đi đôi với làm” vì lợi ích của Nhân dân.

Cần mạnh dạn xây dựng cơ chế chính sách, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ; chú trọng đào tạo cán bộ chiến lược, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến...

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Nghị quyết phải nhấn mạnh tới công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo đánh giá khách quan, đa chiều, xuyên suốt, liên thông, bằng sản phẩm cụ thể, so sánh với các chức vụ tương đương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức phải thật sự trách nhiệm, công tâm, khách quan...

Cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo nhanh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã đi bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến hết thời gian bỏ phiếu (19h ngày 23/5), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,86%.

Quá trình bầu cử, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác an ninh trật tự được thực hiện tốt và đảm bảo an toàn. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thu Hà - Lê Tuấn


Thu Hà - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]