Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT về chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục và đạo đức, trách nhiệm, bản lĩnh nhà giáo góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở Thạch Hà

Sáng 22/8, huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT. Ngoài 300 người tham dự trực tiếp, hội nghị còn được tổ chức trực tuyến tới 67 điểm trường trên toàn huyện.

Tại hội nghị, những người tham dự đã được Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài - Nhân lực truyền đạt các nội dung về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Giáo dục và đạo đức, trách nhiệm, bản lĩnh Nhà giáo góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ sở giáo dục cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao trách nhiệm, luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở cho cán bộ, giáo viên tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở Thạch Hà

Việc tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển GD&ĐT; nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh và đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thùy Dương

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast