Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc vùng Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Ngày 24/7, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trung ương phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 115 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 4.

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc vùng Quân khu 4

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện tham dự.

Trong thời gian 3 ngày, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo được giới thiệu 6 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền QPTD, thế trận ANND; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc vùng Quân khu 4

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng khai mạc hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo bổ sung về kiến thức QP-AN, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu, từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố QP-AN ở địa phương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast