Cập nhật: 08:24 18/11/2022
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản “Về việc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới” gửi các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Trí Dũng/TXVN

Thực hiện Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới; Văn bản số 1259-CV/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22; ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 363-TB/BCS ngày 05/10/2022; xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 680/TT-NV3 ngày 11/11/2022; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu tại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại hội nghị tổng kết và báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 (Thông báo số 26-TB/BCĐTW, ngày 23/8/2022).

2. Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra qua tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012 - 2022, sáng 30/6

3. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, phòng thủ.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là công tác cán bộ, xây dựng pháp luật, đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng… và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất;

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xẩy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của UBND tỉnh.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 19/10

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Tăng cường phối hợp với các ban của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp các cấp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài Nhà nước.

4. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch ủ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trên và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tin liên quan:
 • Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực
  Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu ...

  Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 • Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực
  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

  Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát quy chế hoạt động, chương trình công tác để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công.

 • Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực
  Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ...

  Ngày 14/9, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Phiên họp Ban Chỉ đạo; xem xét đưa một số vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]