(Baohatinh.vn) - Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam 90 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam 90 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Lê Đình Sơn

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã phát huy vai trò sứ mệnh lịch sử to lớn, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, vì mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã chủ động tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đại diện LĐLĐ tỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gắn biển công trình khu KTX hộ gia đình

Tổ chức Công đoàn các cấp đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có trên 10 vạn CNVCLĐ, trong đó có trên 7,5 vạn đoàn viên công đoàn, 1.642 Công đoàn cơ sở. Trình độ CNVCLĐ không ngừng được nâng lên, trong đó trình độ trên đại học chiếm 3,5%, cao đẳng, đại học chiếm 62,1%, trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 28,4%. Đây là nguồn nhân lực đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thường xuyên được quan tâm. Đặc biệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần định hướng chính trị cho giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, CNVCLĐ.

Đoàn viên công đoàn và người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện

Tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham gia quản lý, thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực cho đoàn viên, người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội bằng các nội dung, chương trình cụ thể như: Phối hợp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; hàng năm tổ chức tốt “Tháng Công nhân”, “Tết Lao động”, “Tết Sum vầy”... Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên”.

Từ năm 2013 đến nay, đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 900 nhà “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho hơn 50.000 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 39 tỷ đồng; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên hơn 4.300 lượt người dân, CNVCLĐ.

Phong trào thi đua yêu nước thời gian qua được các cấp công đoàn phát động, tổ chức sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ, với nội dung, hình thức đa dạng. Nhiều phong trào đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa, như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Ngày thứ 7 về với nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cơ quan công sở văn minh...

Đoàn viên công đoàn đã tích cực phát huy vai trò xung kích, gương mẫu góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Qua các phong trào đã có 713 tập thể tiêu biểu, 2.948 CNVCLĐ điển hình tiên tiến ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tôn vinh, khen thưởng. Nhiều cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân đã bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Đảng, hệ thống chính trị và hoạt động công đoàn.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Tuy vậy, hoạt động của tổ chức Công đoàn có mặt chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; phong trào CNVCLĐ có lúc, có nơi còn hình thức; còn nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn; nhiều CNVCLĐ chưa được tập hợp vào tổ chức công đoàn; một số nơi chưa làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, có nơi còn vi phạm; việc làm, thu nhập, đời sống của CNVCLĐ còn khó khăn; việc tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước nội dung, chất lượng, thời lượng thấp, chưa thực chất.

Tỉnh Hà Tĩnh đang trên đà phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hiện đại, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; lấy văn hóa, con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ là nền tảng, động lực; phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Yêu cầu nhiệm vụ mới vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn, thách thức. Vì vậy, các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ cần quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Phong trào thi đua lao động sản xuất do công đoàn, doanh nghiệp phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động (Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Dược Hà Tĩnh tập trung cao để đảm bảo chất lượng các sản phẩm.)

Thứ nhất: Tổ chức Công đoàn phải xác định CNVCLĐ là trung tâm để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về vai trò, vị trí, sứ mệnh của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh nền kinh tế tỉnh nhà. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho công nhân, lao động tiếp cận, thích ứng với tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, hoạt động quản lý.

Tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tích cực thực hiện cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường; tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông...

Thứ hai: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể; đồng thời thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Chủ động tham mưu và tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến quan hệ lao động. Phối hợp với các loại hình doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đội ngũ công nhân lao động tỉnh nhà ngày càng phát huy được trí tuệ, sức lực cho công cuộc xây dựng quê hương (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho những công nhân lao động tiêu biểu năm 2018 - 2019)

Thứ ba: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, có kỹ năng vận động, tập hợp đoàn viên, CNVCLĐ, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn trong doanh nghiệp; hướng hoạt động về cơ sở, đến tận đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp; phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thứ tư: Tổ chức công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn này là chủ trương về sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Công đoàn các cấp phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Tổ chức công đoàn Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, đại diện hợp pháp, hiệu quả cho quyền lợi của công nhân lao động (Trong ảnh: Lãnh đạo Công đoàn các KKT chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Việt Anh Thịnh Phát nhân dịp công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở)

Thứ năm: Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của tổ chức công đoàn để phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thực sự thiết thực, hiệu quả, thiết thân đối với CNVCLĐ, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trước mắt cần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm tưởng niệm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng các công trình, sản phẩm cụ thể, ý nghĩa, thiết thực.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam, kế thừa những kết quả đạt được, tin tưởng rằng đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển chung của tỉnh, xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh.

L.Đ.S


L.Đ.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]