(Baohatinh.vn) - Đại hội Đoàn các cấp là dịp để Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong xung kích, sáng tạo và truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn trong điều kiện dịch bệnh

Đại hội Đoàn các cấp là dịp để Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong xung kích, sáng tạo và truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn trong điều kiện dịch bệnh

ĐVTN tình nguyện trực tiếp hỗ trợ đắc lực vào công cuộc chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tiến hành trong năm 2022 nhằm tổng kết đánh giá kết quả phong trào và hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; là dịp để Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong xung kích, sáng tạo và truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội Đoàn các cấp; báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên.

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo nhân sự tham gia ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa mới cùng cấp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn. Phối hợp với Đoàn cấp trên trong quá trình chuẩn bị giới thiệu các chức danh chủ chốt của tổ chức Đoàn; phân công cấp ủy viên đảm bảo uy tín, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác đoàn, lãnh đạo tổ chức đoàn cùng cấp. Tập trung chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp; quan tâm bố trí cán bộ đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành.

Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy mạng xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; từng cấp bộ Đoàn chọn một số đơn vị để tổ chức đại hội điểm từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Thời gian Đại hội tiến hành trong năm 2022, cụ thể: cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15/8/2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII theo đúng quy định. Chỉ đạo đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng Đại hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cấp ủy đảng các cấp phân công cụ thể cho từng cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp; chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức thành công đại hội; giao đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, đồng thời triển khai một số chương trình, công trình chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền tạo không khí thi đua sôi nổi lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay để Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn trong điều kiện dịch bệnh

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]