Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

(Baohatinh.vn) - Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau nghiên cứu, trao đổi những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chiều 5/8/2021, Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Đảng viên Đặng Quỳnh Thơ trao đổi về học tập và làm theo gương Bác

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW. Tiếp tục chỉ đạo, biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Đảng viên Đặng Xuân Nam trao đổi tại buổi sinh hoạt

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức và người lao động. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa. Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể tích cực tham gia các cuộc thi, các phòng trào và đạt nhiều kết quả nổi bật...

Trong 5 năm qua, 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều đồng chí đạt danh hiệu thi đua (trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 3 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) và được khen thưởng các cấp (3 người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động, 9 người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 19 người bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen).

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao chủ đề sinh hoạt chuyên đề và các tham luận của đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, đảng bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Xác định việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.