Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngành, các địa phương Hà Tĩnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), trong đó, phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC năm 2022.

Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Công báo - tin học tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì tại điểm cầu các địa phương.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, liêm chính

Mở đầu hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Đồng thời giao cụ thể các nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hoàn thành 55,56% kế hoạch CCHC năm 2022

Về kết quả công tác CCHC những tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh đã hoàn thành 31 nhiệm vụ, đạt 55,56% kế hoạch năm 2022 đề ra; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 và triển khai thực hiện.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện công tác CCHC.

Hà Tĩnh tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số là khâu đột phá trong CCHC. Theo đó, nhiều nội dung lớn trên các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ được triển khai kịp thời như: tiếp tục sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn; ban hành kế hoạch thi tuyển công chức; phê duyệt tuyển dụng với số lượng lớn viên chức, công chức cấp xã; triển khai điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Ý thức trách nhiệm về CCHC của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp được nâng lên.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,85%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 28,84%.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phó Giám đốc Sở TT&TT Dương Văn Tuấn trao đổi một số nội dung liên quan đến thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành và địa phương cũng đã phân tích, thảo luận đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành CCHC, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ CCHC.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Tại điểm cầu Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong trao đổi một số nội dung về thực trạng và giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế và cải thiện Chỉ số Hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Ảnh: Quang Đạt.

Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022 tại các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực; tiếp tục đôn đốc thực hiện khắc phục và cải thiện, duy trì, nâng cao các chỉ số chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong năm 2022...

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, kế thừa thành quả của năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương, đơn vị nên công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi các ngành, địa phương phải rà soát, nỗ lực khắc phục, có các giải pháp cụ thể tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022 của đơn vị mình.

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy đến tận cán bộ, đảng viên; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết.

Các địa phương cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch CCHC năm 2022; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, trong đó phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phản biện về công tác CCHC.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến thảo luận của các ngành, địa phương, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, trong đó, phải nêu rõ được những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm để triển khai có hiệu quả, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu của năm 2022.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast