“Thực túc, binh cường”
(Baohatinh.vn) - Đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Hương Sơn đồi núi, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng nhiều năm qua, mô hình tăng gia sản xuất ở Ban CHQS Hương Sơn đã mang lại hiệu quả cao, trở thành đơn vị mẫu về “thực túc, binh cường” trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.
d069x13275x12badxd4adxf5dbx15e63x135abx10b57x104d5xe845x158c6xX4xX7x1453bxX4xecbcx1494exX6xd384x11c05xece3x11035xX2x10c57xef2cxX3xX4xX11xde3bxX5xX9x11348xX0xX3xX4xd0e4x12d7axX13xX12xX1exfd8ex14047x16117xX13xX12xX2xX4xX29xX11xX2x1609exdffcxX2xX13xX11xe429x1023bxX2x11428x109eaxX2xX13x131a3xX37xX2xX13xX12x11a11xX5xX2xX4x136faxX42xX13xX46xX2xX6x13083xX1xX2x11e70xX4fx10815x10baaxX2xX27xX42xX2xX52x1563axX13xX46xX2xf2a8xf216x13104xdeddxX5exX5fxX5dx10862x1331cx14603xX2xXexX2xX5dxX5exX5fxX5exX5fx11bc2xX3axX5dxX65x13374xX0xX5fxX3xX4xX22xX23xX13xX12xX1exX0xX5fxX1xX1exX0xX46xX5dxX2x15092xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xX11xX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exfc46xX52xX46x1149fxX84xX2xX4xddadxX84xeb86xX2xf957xX11xX13xX46xX2xX84xX28x117b9xX13xX12xe87exX0xX5fxX46xX5dxX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX7xXfx13747xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exfbfdx10e37xX13xX12xX2xea0axX17x14de3xX13xX2xX4xX22x16163xX13xX2x1354cx1261dxXfxX2xXbaxX42xX13xX2xX46xX17xX5xX36xX13xX2xXbaxX11xX103xX13xX2xX12xX11xX29xX11xX2xX27xX28xd57exX13xX12xX2x12fd0xX120xX13xX2xX106xed8axX11xX2xX13xXb6xX11xXb8xX2xX106xX11x126e0xX17xX2xX31xX11xX36xX13xX2xX31xX46x10ce2xX2xX46xX4cxX17xX2xX31xX46x107e5xX84xX2xX13xX12xX46xX11xX36xX4xXb8xX2xX13xX46xX28xX13xX12xX2xX13xX46xX11xX133xX17xX2xX13xX3dxX37xX2xXfcxX17xXfxXb8xX2xX37x10917xX2xX46x11d1axX13xX46xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3x11575xX13xX2xXcxX17x1467cxX4xX2x11bb2xX2x126ddxXfxX13xX2xf0faxX27x11458xX124xX2xX27xX28xX120xX13xX12xX2xX124xX120xX13xX2xX106xe6d8xX2xX37xXfxX13xX12xX2xX6x14136xX11xX2xX46xX11xX36xX17xX2xXfcxX17xX177xX2xX84xXfxX23xXb8xX2xX4xX22xX17fxX2xX4xX46xX42xX13xX46xX2xX106xX120xX13xX2x13d36xX107xX2xX37xd241xX17xX2xX1bcxX133xX2xXafxX4xX46xXb2xX84xX2xX4xXb6xX84xXb8xX2xXbaxX11xX13xX46xX2xX84xX28xXc1xX13xX12xXc4xX2xX4xX22xX23xX13xX12xX2xX6xXb2xX84xX2xX6xX28x1266fxX13xX12xX2xX1bcxe4ffxX2xX4xX22xXfxX13xX12xX2xX27xX42xX2xX52xX58xX13xX46xf9a7xX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX52xec38xX2xX52x15d39xX2xX27xX42xX2xX52xX58xX13xX46xXb8xX2xXcxX7xX2xX84xX46xXb6xX13xX12xX2xX4xX166xX11xX2xX84xX46xX19dxX5xX2xX37x14c07xX4xX2xX37xX19dxX84xX46xX2xX4xX46xX7xX23xX2xX106xX28xXc1xX13xX12xX2xX5ex15962xX2xX22xX129xX11xX2xX22x108a2xX2xX1bcxX42xX23xX2xX31xX46xX17xX2xX4xX22xXfxX13xX12xX2xX4xX22xX19dxX11xX2xX84xX46xX3dxX13xX2xX13xX17xX166xX11xXb8xX2xX4xX22xX129xX13xX12xX2xX4xX22xf947xX4xX2xX4x15155xX13xX12xX2xX46xX1e9xX1xX2xX22xX243xX13xX12xX2xX4xX22xX103xX13xX2xX6exX2xX46xXfxX2xX84xdc01xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX13xe09cxX37xX2xX4xX19dxX11xX2xXcxX195xX2xX124xX120xX13xX2x1519cxX11xX36xX37xX1fdxX2x124adxX17x104e7xX13xX12xX2xXcxX7xXb8xX2xXbaxX28xX29xX84xX2xX1bcxX42xX23xX2xX31xX46xX17xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX84xX2a2xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xXb8xX2xX17cxX13xX2xX4xX28xX1e9xX13xX12xX2xX106x107caxX17xX2xX4xX11xX103xX13xX2xX6xX42xX2xX4xX22xX19dxX11xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xXfcxX17xX5xX2xX46xX23xX19dxX84xX46xX2xX31xX46x1585bxX2xX4xX2c3xX4xec2bxX2xX84xX321xX84xX2xX6xX23xX19dxX11xX2xX84xXfexX5xXb8xX2xX84xX23xX13xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX84xX46xX3dxX37xX2xX3xXf8xX84xX2xX84xX46xX17xX2xX106xX321xX23xXb8xX2xX106xX177xX37xX2xXbaxX177xX23xX2xX37x14fc3xXfxX2xX13xX42xX23xX2xX4xX46x112fcxX84xX2xX13xX17cxX5xd7c0xX0xX5fxX1xX1exX0xX4xXfxXbaxX6xX7xX2x13340xX11xXd8xX4xX46xX8xX9xX6exX3axX3axX9xX2xX84xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX84xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX84xX7xX6xX6xX1xXfxXd8xXd8xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xXbaxX23xX22xXd8xX7xX22xX8xX9xX3axX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX84xX7xX13xX4xX7xX22xX9xX1exX0xX4xXbaxX23xXd8xX5xX1exX0xX4xX22xX1exX0xX4xXd8xX1exX0xXfxX2xX46xX22xX7xX1bxX8xX9xX9xX1exX0xX11xX37xX12xX2xX3xX22xX84xX8xX9xX5fxX5fxX11xX1fdxXbaxXfxX23xX46xXfxX4xX11xX13xX46xX1fdxX1bcxX13xX5fxX13xX7xX375xX3xX5fxX5dxX65x10c12xX6exX5fxX5dxX3ax15106xXd8xX5dxX3axX65xX65xX6exX3axX3axX4xX5exX65xX3fcxX6exX5dxX6xX3axX1fdxX16xX1xX12xX9xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX23xffdexX37xXfxX12xX7xX9xX2xX5fxX1exX0xX5fxXfxX1exX0xX5fxX4xXd8xX1exX0xX5fxX4xX22xX1exX0xX4xX22xX1exX0xX4xXd8xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX185xXfxX1xX4xX11xX23xX13xX9xX1exX185xX166xX13xX12xX2xX4xX321xX84xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX17fxX2xX181xXfxX13xX2xX185xX27xX187xX124xX2xX27xX28xX120xX13xX12xX2xX124xX120xX13xX2xX106xX195xX2xX37xXfxX13xX12xX2xX6xX19dxX11xX2xX46xX11xX36xX17xX2xXfcxX17xX177xXb8xX2xX4xX22xX17fxX2xX4xX46xX42xX13xX46xX2xX37xX166xX2xX46xX169xX13xX46xX2xX106xX11xde71xX37xX2xX1bcxX133xX2xXafxX4xX46xXb2xX84xX2xX4xXb6xX84xXb8xX2xXbaxX11xX13xX46xX2xX84xX28xXc1xX13xX12xXc4xX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX5fxX4xXd8xX1exX0xX5fxX4xX22xX1exX0xX5fxX4xXbaxX23xXd8xX5xX1exX0xX5fxX4xXfxXbaxX6xX7xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX181xX103xX13xX2xX13xX46x15850xX13xX12xX2xX84xXfexX5xXb8xX2xX84xX23xX13xX2xXbaxX177xX13xX2xX106xX107xXfxX2xX13xX46xX28xX2xX46xX28xX120xX17xXb8xX2xXbaxd4f1xXb8xX2xX13xX12xX166xXb8xX2xX6xXb6xXfxX369xX2xX6xX42xX2xX106xX42xX13xX2xX4xX46x10fe5xX2xX84xX46xX222xX13xX12xX2xX4xX22xX3dxX37xX2xX84xX23xX13xX2xX106xX2a2xX2xX84xX321xX84xX2xX37xX42xX17xX2xX6xX166xX13xX12xX1fdxX2xX52xX46xX17cxX5xX2xX84xX46xXb6xX13xX12xX2xX4xX166xX11xXb8xX2xXfxX11xX2xX13xX17cxX5xX2xX106xX133xX17xX2xX4xX54cxX2xX22xXfxX2xX4xX46xX13dxX84xX46xX2xX4xX46xXb6xX2xX4xX22xX28xX29xX84xX2xX13xX46xX516xX13xX12xX2xX84xX46xXb6xX2xX4xX46xX54cxXb8xX2xXfxX13xX46xX2xX52xX46xX321xX11xX2xX187xX17xX2c3xX84xX2xX51x13258xXb8xX2xX1xX46x14652xX2xX4xX22xX321xX84xX46xX2xX31xX46xX17xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX84xX46xX23xX2xX46xXfxX5xX14xX2xXafx155a1xX11xX2c3xX13xX12xX2xX4xX46xX54cxX2xX13xX42xX5xX2xX1bcxX222xXfxX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xXbaxX28axX2xX3xX17xX13xX12xX2xX1bcxX42xX23xX2xX106xX42xX13xX2xX12xX11xXfxX2xX3xXb6xX84xXb8xX2xX12xX11xXfxX2xX84xX300xX37xX2xX84xX2a2xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX13xX46xX28xX13xX12xX2xX1xX46xX321xX4xX2xX4xX22xX11xX4a8xX13xX2xX31xX46xX321xX2xX4xX2c3xX4xX1fdxX2xe1d3xX29xX11xX2xX106xXf8xX2xX37xX42xX2xX12xX300xX13xX2xX84xX46xX5c2xX84xX2xX84xX23xX13xX2xX106xX195xX2xX84xX46xX17x13288xX13xX2xXbaxX107xX2xX28axX2xX106xX4a8xX2xX106x139c6xX1fdxX2xX185xX46xdae1xX13xX12xX2xXbaxXfxX23xX2xX6xXfexX17xX2xX13xX516xXfxXb8xX2xX4xX46xX107xX4xX2xX4xX46xX54cxX2xX3xX25exX2xX6xX42xX2xX37xXf8xX13xX2xX13xX12xX23xX13xX2xX46xX2adxX13xX12xX2xX13xX12xX42xX5xX2xX84xX2a2xXfxX2xX84xX321xX13xX2xXbaxX243xXb8xX2xX84xX46xX11x10f4cxX13xX2xX3x1052fxX2xX4xX22xX23xX13xX12xX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX369xX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX185xX46xXb6xX13xX12xX2xX4xX166xX11xX2xX4xX46xX7xX23xX2xX84xX46xXfexX13xX2xXfxX13xX46xX2xX187xX17xXfexX13xX2xX5cxX13xX12xX28xXc1xX11xX2xX84xXf8xX2xX84xX166xX13xX12xX2xX12xXfexX5xX2xXd8xXb2xX13xX12xX2xX13xX103xX13xX2xX31xX46xX17xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX13xX42xX5xX2xX1bcxX42xX2xX6xX42xX2xX13xX12xX28xXc1xX11xX2xX1bcxX11xX13xX46xX2xXd8xXb2xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xXbaxX321xX23xX2xX84xX321xX23xX2xX106xX11xX4a8xX13xX2xX46xX169xX13xX46xX2xX1bcxX133xX2xX1xX46xX23xX13xX12xX2xX4xX22xX42xX23xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX84xX2a2xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX4xX19dxX11xX2xX4xe2ffxX13xX46xX2xX1bcxX42xX2xX187xX17xXfexX13xX2xX31xX46xX17xX72xX2xX37xX7xX13xX2xX4xX46xX7xX23xX2xXfxX23xX2xX84xX321xX2xX106xX6b7xX13xX2xX1bcxX29xX11xX2xX31xX46xX17xX2xX4xX22xX129xX13xX12xX2xX22xXfxX17xX1fdxX2x139b4xX46xXf8xX2xX84xXf8xX2xX4xX46xX4a8xX2xX13xX12xXc1xXb8xX2xXd8xX28xX29xX11xX2xX84xX321xX11xX2xX31xX46xX145xX84xX2xX13xX12xX46xX11xX36xX4xX2xX84xX2a2xXfxX2xX4xX46xXc1xX11xX2xX4xX11xX6b7xX4xX2xX13xX120xX11xX2xX37xX11xX133xX13xX2xX13xXb6xX11xX2xX13xX42xX5xXb8xX2xX22xXfxX17xX2xX17fxX2xX106xXfexX5xX2xX1bcxX1c0xX13xX2xX1bcxX28xX120xX13xX2xXcxXfxX13xX46xXb8xX2xX106xX177xX37xX2xXbaxX177xX23xX2xX37xX35axXfxX2xX13xX42xX23xX2xX22xXfxX17xX2xX13xX17cxX5xX1fdxX2xXafxXf7xX4a8xX2xX84xX46xX2c3xX13xX12xX2xX84xX321xX11xX2xX13xX145xX13xX12xX2xX13xXf8xX13xX12xX2xX31xf4bcxX23xX2xXd8xX42xX11xXb8xX2xX3xXfexX17xX2xXbaxX36xX13xX46xX2xX1xX46xX321xX2xX46xX19dxX11xXb8xX2xXfxX13xX46xX2xX7xX37xX2xX17fxX2xX106xXfexX5xX2xX84xX46xX3dxX37xX2xX22xXfxX17xX2xX13xX46xX28xX2xX84xX46xX3dxX37xX2xX84xXfexX5xX2xX84xX177xX13xX46xX1fdxX2xX647xX17xX2c3xX13xX2xX4xX22xX129xX13xX12xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX22xXfxX17xXb8xX2xX4xX22xX28xX29xX84xX2xX4xX11xX103xX13xX2xX1xX46xX177xX11xX2xX106xX28axX2xXbaxX103xX2xX4xX166xX13xX12xX2xXd8xXb2xX13xX12xX2xX84xX286xX84xX2xXcxX17xX13xX12xX2xXfcxX17xXfxX13xX46xX2xX6xX42xX37xX2xX12xX11xX42xX13xX2xX22xX129xX11xX2xX1xX46xX2a2xX2xX6xX28xX29xX11xX2xX106xX4a8xX2xX84xX46xX7xX2xX13xX145xX13xX12xX369xX2xXf7xX4a8xX2xX84xXf8xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX13xX46xX516xX13xX12xX2xX6xX17xX2c3xX13xX12xX2xX22xXfxX17xX2xXcxXfxX13xX46xX2xX4xX2c3xX4xX2xX13xX46xX28xX2xX4xX46xX6b7xX2xX13xX42xX5xXb8xX2xX84xX46xX7a0xX2xX46xX17xX5xX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX1bcxX42xX2xXfxX13xX46xX2xX7xX37xX2xX4xX22xXb2xX84xX2xX4xX11xX6b7xX1xX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX106xX195xX2xX37xX42xX5xX2xX37xX536xXb8xX2xX4xX46xffb2xX2xX13xX12xX46xX11xX36xX37xX2xX13xX46xX11xX133xX17xX2xX6xX300xX13xX1fdxX2xd8f7xX6b7xX17xX2xX31xX46xX166xX13xX12xXb8xX2xX22xXfxX17xX2xXd8x14698xX2xXbaxX107xX2xX22xX1e9xX1xXb8xX2xX4xX46xX11xX6b7xX17xX2xX3xX321xX13xX12xXb8xX2xX31xX46xXf8xX2xX1xX46xX321xX4xX2xX4xX22xX11xX4a8xX13xXb8xX2xX31xX46xX166xX13xX12xX2xX106xX177xX37xX2xXbaxX177xX23xX2xX84xX46xX17cxX4xX2xX6xX28xX1e9xX13xX12xX369xXc4xX2xXexX2xXfxX13xX46xX2xX187xX17xXfexX13xX2xX84xX46xX11xXfxX2xX3xX670xX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX7d7xX46xX166xX13xX12xX2xX84xX46xX7a0xX2xX22xXfxX17xXb8xX2xX84xX321xX84xX2xXfxX13xX46xX2xX84xX536xX13xX2xX84xX46xX23xX2xX84xX46xXb6xX13xX12xX2xX4xX166xX11xX2xXbaxX11xX6b7xX4xXb8xX2xX12xX11xXfxX2xX3xXb6xX84xXb8xX2xX12xX11xXfxX2xX84xX300xX37xX2xX13xX17xX166xX11xX2xX17fxX2xX106xXfexX5xX2xX84xX1eexX13xX12xX2xX84xX300xX13xX2xX84xX46xX17xX129xX13xX12xX2xX4xX22xX19dxX11xX2xX84xX46xX145xX84xX2xX84xX46xX145xX13xXb8xX2xX17cxX37xX2xX1bcxX133xX2xX37xX35axXfxX2xX106xX166xX13xX12xX2xX1bcxX42xX2xX4xX46xX23xX321xX13xX12xX2xX37xX321xX4xX2xX1bcxX42xX23xX2xX37xX35axXfxX2xX46x13cc5xX1fdxX2xXafxX52xX22xXfexX17xXb8xX2xXbaxX536xXb8xX2xX46xX28xX120xX17xXb8xX2xX6xX1e9xX13xX369xX2xX12xX11xX2c3xX13xX12xX2xX13xX42xX23xX2xX84xX1eexX13xX12xX2xX4xX46xX6b7xXb8xX2xX13xXf8xX13xX12xX2xX6xX19dxX13xX46xX2xX106xX133xX17xX2xX13dxX4xX2xX3dxX13xXb8xX2xX6xX166xX13xX12xX2xXd8xXb2xX13xX12xX2xX6xX103xX13xX2xX31xX46xX166xX13xX12xX2xX6xX29xX13xX2xX106xX28xX1e9xX84xX1fdxX2xX98fxX46xX516xX13xX12xX2xX6xXb6xX84xX2xX4xX46xXc1xX11xX2xX4xX11xX6b7xX4xX2xX13xX46xX28xX2xX1bcxX4cxX5xX2xX1xX46xX177xX11xX2xXbaxX11xX6b7xX4xX2xX84xX46xX7xX2xX84xX46xX145xX13xX2xX31xX107xX1xX2xX4xX46xXc1xX11xXb8xX2xX84xX46xX23xX2xX1bcxX4cxX4xX2xX13xX17xX166xX11xX2xX3dxX13xX2xX106xX2a2xX2xX84xX46xX17cxX4xX2xXd8xX11xX13xX46xX2xXd8xX28xf1d0xX13xX12xX2xX106xX4a8xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX3xX363xX84xX2xX106xX133xX2xX31xX46xX321xX13xX12xX369xXc4xXb8xX2xXfxX13xX46xX2xX52xX46xXfxX13xX46xXb8xX2xX4xX28axX2xX84xX46xX3dxX13xX2xX13xX17xX166xX11xX2xX22xX42xX13xX46xX2xX22xX25exX2xX13xX46xX28xX2xX37xX243xX4xX2xX13xX46xX42xX2xX13xX166xX13xX12xX2xX13xX12xX46xX11xX36xX1xX2xX46xX286xX84xX1fdxX2xX98fxX46xX169xX13xX2xX13xX46xX516xX13xX12xX2xX84xX23xX13xX2xXbaxX536xXb8xX2xX84xX23xX13xX2xX6xX1e9xX13xX369xX2xXbaxX867xX23xX2xX4xX2c3xX4xXb8xX2xX84xX46xXb6xX13xX12xX2xX4xX166xX11xX2xXbaxX11xX6b7xX4xXb8xX2xX84xX321xX84xX2xXfxX13xX46xX2xX106xX195xX2xX106xX28axX2xXbaxXfxX23xX2xX37xX129xX2xX46xX166xX11xXb8xX2xX84xX166xX13xX12xX2xX3xX363xX84xX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exXf7xX19dxX11xX2xX4xX321xXb8xX2xX185xX46xX13dxX13xX46xX2xX4xX22xX107xX2xX1bcxX11xX103xX13xX2xX98fxX12xX17xX5xX99fxX13xX2xX51xX3dxX13xX2xX52xX46xX177xX23xX2xX84xX46xX23xX2xXbaxX11xX6b7xX4xXb8xX2xX84xX166xX13xX12xX2xX4xX321xX84xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xXb8xX2xX84xX46xX3dxX13xX2xX13xX17xX166xX11xX2xX84xXf8xX2xX46xX11xX36xX17xX2xXfcxX17xX177xX2xX106xX195xX2xX12xXf8xX1xX2xX1xX46xX300xX13xX2xXfcxX17xXfxX13xX2xX4xX22xX286xX13xX12xX2xX4xX22xX23xX13xX12xX2xX1bcxX11xX36xX84xX2xX106xX177xX37xX2xXbaxX177xX23xX2xX46xX4cxX17xX2xX84xX300xX13xX2x14b6axX2xX4xX42xX11xX2xX84xX46xX13dxX13xX46xX2xX84xX46xX23xX2xX13xX46xX11xX36xX37xX2xX1bcxX5c2xX2xX46xX17xX17cxX13xX2xX6xX17xX5xX36xX13xXb8xX2xX3xe1dcxX13xX2xX3xX42xX13xX12xX2xX84xX46xX11xX6b7xX13xX2xX106xX17cxX17xX2xX4xX46xX28xXc1xX13xX12xX2xXcxX17xX5xX103xX13xX2xX1bcxX42xX2xX106xX243xX4xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX84xX2a2xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX1fdxX2xX7d7xX46xX17xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX4xX4cxX1xX2xX4xX22xX17xX13xX12xX2xX4xX19dxX11xX2xX124xX120xX13xX2xX2bbxX11xX36xX37xX2xX106xX195xX2xX12xX11xXb6xX1xX2xX84xX177xX11xX2xX4xX46xX11xX36xX13xX2xX106xXc1xX11xX2xX3xX2c3xX13xX12xX2xX84xX46xX23xX2xXbaxX243xX2xX106xX243xX11xXb8xX2xX106xX28xXfxX2xX4xX46xX103xX37xX2xX1bcxX42xX23xX2xXbaxX516xXfxX2xX3dxX13xX2xX4xX22xX17xX13xX12xX2xXbaxX169xX13xX46xX2xX6exX1fdxX3axX3axX3axX2xX106xX129xX13xX12xX5fxX13xX12xX28xXc1xX11xX5fxX13xX12xX42xX5xX1fdxX2xX52xX222xX2xX13xX12xX42xX5xX2xX4xX46xXb2xX84xX2xX46xX11xX36xX13xX2xX84xX46xX2a2xX2xX4xX22xX28xX120xX13xX12xX2xX106xX664xX5xX2xX37xX19dxX13xX46xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX6xX103xX13xX2xX37xX243xX4xX2xXbaxX28xX29xX84xXb8xX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX106xX195xX2xX4xX46xX42xX13xX46xX2xX6xX4cxX1xX2xX37xX243xX4xX2xX4xX28axX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX1bcxX42xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX4xX46xX103xX37xX2xX12xX11xX2c3xX13xX12xX2xX84xXfexX5xXb8xX2xX84xX23xX13xX2xX13xX46xX2adxX37xX2xX106xXfxX2xXd8xX19dxX13xX12xX2xX46xXf8xXfxX2xX3xX177xX13xX2xX1xX46xX664xX37xX2xX1xX46xX5c2xX84xX2xX1bcxX5c2xX2xXbaxX243xX2xX106xX243xX11xX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX52xX46xXb2xX84xX2xX46xX11xX36xX13xX2xX1xX46xX23xX13xX12xX2xX4xX22xX42xX23xX2xX4xX46xX11xX2xX106xX17xXfxX2xXafxX98fxX12xX42xX13xX46xX2xX27xX4cxX17xX2xX84xX300xX13xX2xXfcxX17xXfexX13xX2xX106xX243xX11xX2xX6xX42xX37xX2xX4xX46xX7xX23xX2xX6xXc1xX11xX2xX181xX321xX84xX2xX27xX129xX2xXd8xX19dxX5xXc4xXb8xX2xX181xXfxX13xX2xX185xX27xX187xX124xX2xX46xX17xX5xX36xX13xX2xX106xX195xX2xXcxXfexX5xX2xXd8xXb2xX13xX12xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX46xX36xX2xX4xX46xX2c3xX13xX12xX2xX84xX177xX13xX46xX2xXfcxX17xXfxX13xX2xX37xX166xX11xX2xX4xX22xX28xXc1xX13xX12xX2xXcxXfxX13xX46xXb8xX2xX3xX19dxX84xX46xXb8xX2xX106x15a4exX1xX326xX2xX13xX46xX42xX2xX3dxX13xXb8xX2xX13xX46xX42xX2xXbaxX6b7xX1xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX106xX300xX17xX2xX4xX28xX2xXcxXfexX5xX2xXd8xXb2xX13xX12xX326xX2xX84xX166xX13xX12xX2xX4xX321xX84xX2xX1bcxX36xX2xX3xX11xX13xX46xX2xX1xX46xX536xX13xX12xX2xXd8xX107xX84xX46xX2xX6xX17xX166xX13xX2xX106xX28xX1e9xX84xX2xX84xX46xXb6xX2xX4xX22xX286xX13xX12xXb8xX2xX12xXf8xX1xX2xX1xX46xX300xX13xX2xX106xX28xXfxX2xXfcxX17xXfexX13xX2xX3xX2c3xX2xX31xX46xX54cxX7xX2xX84xX2a2xXfxX2xX106xX120xX13xX2xX1bcxX107xX2xX106xX19dxX4xX2xX63xX63xXb8xX5ex1422fxX1fdxX1fdxX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX181xX23xXd8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX181xX2adxX13xX12xX2xX13xX46xX516xX13xX12xX2xX1bcxX11xX36xX84xX2xX6xX42xX37xX2xX84xX5c2xX2xX4xX46xX4a8xXb8xX2xX4xX46xX11xX6b7xX4xX2xX4xX46xXb2xX84xXb8xX2xX84xX166xX13xX12xX2xX4xX321xX84xX2xX4xX3dxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX3xX177xX13xX2xXcxX17xX17cxX4xX2xX17fxX2xX181xXfxX13xX2xX185xX27xX187xX124xX2xX27xX28xX120xX13xX12xX2xX124xX120xX13xX2xX106xX195xX2xX37xXfxX13xX12xX2xX6xX19dxX11xX2xX46xX11xX36xX17xX2xXfcxX17xX177xXb8xX2xX4xX22xX17fxX2xX4xX46xX42xX13xX46xX2xX37xX166xX2xX46xX169xX13xX46xX2xX106xX11xX4a8xX37xX2xX1bcxX133xX2xXafxX4xX46xXb2xX84xX2xX4xXb6xX84xXb8xX2xXbaxX11xX13xX46xX2xX84xX28xXc1xX13xX12xXc4xX2xX4xX22xX23xX13xX12xX2xX6xXb2xX84xX2xX6xX28xX1e9xX13xX12xX2xX1bcxX1eexX2xX4xX22xXfxX13xX12xX2xX4xX7a0xX13xX46xX1fdxX0xX5fxX1xX1exX0xX1xX2xX84xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX257xX17xX4xX46xX23xX22xX9xX1exX52xX22xX286xX13xX12xX2xX98fxX12xX46xX58xXfxX0xX5fxX1xX1e
Trọng Nghĩa