Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

(Baohatinh.vn) - 30/30 tổ chức cơ sở Đảng ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thị xã đang tập trung chuẩn Đại hội Đảng bộ lần thứ II.

Sáng 17/6, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của của Trung ương, Tỉnh ủy; giao ban báo cáo viên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thông tin nhanh hội nghị Trung ương lần thứ 12; báo cáo kết quả 5 năm thành lập thị xã, xây dựng đô thị loại III; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Trần Thị Huyền quán triệt nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Hội nghị cũng đã tổng kết và rút kinh nghiệm công tác đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ của TX Kỳ Anh đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó chủ động thành lập các tiểu ban giúp việc; kịp thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xây dựng đề cương văn kiện, quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới, đặc biệt là những nội dung mới trong quy chế bầu cử của Đảng.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kết quả 5 năm thành lập thị xã, xây dựng đô thị loại III

Nội dung báo cáo chính trị các đảng bộ cơ sở đã tập trung vào chủ đề xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Nguyễn Anh Ngọc báo cáo nội dung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quá trình chuẩn bị nhân sự trước đại hội đã được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc.

Đề án nhân sự cấp ủy đã xác định rõ được các tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định, do vậy các đơn vị đại hội đều bầu được cấp ủy và các chức danh đúng định hướng và chỉ bầu 1 lần. Các đồng chí cấp ủy mới được bầu cơ bản đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo yêu cầu.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đảng bộ vào tháng 7

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành nhấn mạnh: “Các đơn vị xã, phường cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể; kiện toàn các chức danh tại các xã phường; tiếp tục hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đối với các tham luận chuẩn bị cho Đại hội Đảng thị xã sắp tới, cần tập trung phân tích kỹ các mũi đột phá, chỉ tiêu trong báo cáo chính trị.

Đến ngày 10/6/2020, 30/30 tổ chức cơ sở đảng ở TX Kỳ Anh đã tổ chức thành công đại hội.

Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được quan tâm; nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được các công trình chào mừng đại hội, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi.

Đảng bộ TX Kỳ Anh đang tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần II, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 7.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast