Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp 21

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp 21 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải; xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân.

Ngày 9/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX đã tổ chức họp kỳ thứ 21. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì.

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp 21

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong mốc giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã thực hiện cơ bản đầy đủ, nghiêm túc các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, có một số nội dung thực hiện chậm, chưa triệt để theo yêu cầu đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 9/2022), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đã có nhiều ưu điểm trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra và các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và một số nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast