Cập nhật: 13:50 25/04/2022
(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Đức Thắng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Quý I năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp vững tin, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I 2022. Ảnh chụp qua màn hình.

Trong quý I, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.043 tổ chức đảng và 8.718 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 29 tổ chức đảng và 31 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó, phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp (UBKT) đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 311 tổ chức đảng, 923 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 66 tổ chức đảng, 330 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 209 đảng viên.

UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.700 tổ chức đảng; đã kiểm tra xong 868 tổ chức đảng; kết luận 740 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 128 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 836 tổ chức đảng, đã kiểm tra xong 482 tổ chức; kết luận có 468 tổ chức đảng thực hiện tốt.

UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 332 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh; đã kiểm tra xong 172 tổ chức đảng, kết luận có 5 tổ chức đảng vi phạm; đề nghị xuất toán, thu hồi số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn tham luận tại hội nghị.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.920 tổ chức đảng và 2.887 đảng viên. Qua giám sát, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đã có 11 tham luận về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kiến nghị, đề nghị xung quanh những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất một số giải pháp liên quan đến tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Chủ trị hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Tập trung chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ; đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức quan triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành về làm công tác kiểm tra và ngược lại nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

Tại Hà Tĩnh, trong quý I năm 2022, cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 110 tổ chức đảng và 116 đảng viên. Qua kiểm tra, không phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Giám sát chuyên đề 43 tổ chức đảng và 47 đảng viên, trong đó có 28 cấp ủy viên; đã hoàn thành giám sát 9 tổ chức đảng, 7 đảng viên. Qua giám sát, phát hiện 4 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 7 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên.

Cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 47 đảng viên với các hình thức: khiển trách 35, cảnh cáo 10, cách chức 2. Cấp thi hành kỷ luật: cấp huyện và tương đương 9 đảng viên, cấp cơ sở 10 đảng viên; chi bộ 28 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 2, xóa tên 1, xử lý hành chính 2. Thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng cấp huyện và tương đương với hình thức khiển trách.

UBKT hai cấp (huyện, xã) đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Kết quả, phát hiện 6 tổ chức đảng và 25 đảng viên vi phạm; phải xử lý và thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 21 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 21 đảng viên, trong đó có 15 cấp ủy viên.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 73 tổ chức đảng; đã kiểm tra xong, kết luận 11 tổ chức đảng; số tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát là 9; số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát là 2; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 59 tổ chức đảng; đã kiểm tra xong, kết luận 6 tổ chức đều thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng và 50 đảng viên, trong đó có 13 cấp ủy viên. Qua giám sát, phát hiện 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhưng chưa đến mức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT huyện ủy và tương đương, UBKT cấp cơ sở thi hành kỷ luật 29 đảng viên, trong đó có 20 cấp ủy viên.

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]