Cập nhật: 07:56 29/03/2021
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII trong tháng 5/2021.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII trong tháng 5/2021.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tại điểm cầu Hà Tĩnh, sáng 27/3.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Hướng dẫn số 03-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch số 26-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021 - 2025) vừa được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ký vào ngày 25/3/2021, Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII trong tháng 5/2021.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết vào ngày 1/2/2021.

Kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ chính trị; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng

Phấn đấu hoàn thành việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trong tháng 5/2021

Về thời gian quán triệt, học tập, đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tuyến (kết nối đường truyền Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư chủ trì) và kết nối đường truyền tới cơ sở trong 2 ngày, từ ngày 27 - 28/3/2021.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ cốt cán Hà Tĩnh tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Đối với cấp cơ sở, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng (do cấp ủy cơ sở quyết định, khuyến khích mở rộng thêm thành phần khi điều kiện hội trường cho phép nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19) trong 1 ngày. Hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ cơ sở, trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trong tháng 5/2021.

Phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các cấp căn cứ chương trình hành động đã xây dựng, đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp gắn với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội bổ sung, sửa đổi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực để tiếp tục triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết tại điểm cầu thị xã Kỳ Anh sáng ngày 27/3

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận về chương trình hành động của tập thể, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng để bổ sung, hoàn thiện, ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình, thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến toàn dân

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chương trình hành động và tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến Nghị quyết đến các tổ chức quần chúng, cụm dân cư qua hệ thống truyền thanh, panô, áp phích và các hình thức phù hợp.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các cơ quan thông tin đại chúng, các tạp chí, bản tin trong tỉnh, các trang facebook, fanpage do Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy quản lý chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Hà Tĩnh quyết tâm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tải toàn văn kế hoạch tại đây

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]