(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Mục đích của đợt tuyển dụng này nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu công tác, phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao chất lượng và bổ sung đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng

Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn: đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.1, Mục 1, phần II Kế hoạch này; tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.2, Mục 1, phần II Kế hoạch này.

Ngoài các tiêu chuẩn trên người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (quy định tại điểm g, Điều 36, Luật cán bộ, công chức; điểm g, Điều 22, Luật viên chức).

Riêng khối Đảng, đoàn thể, người đăng ký dự tuyển còn phải đảm bảo các điều kiện sau: đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở cấp tỉnh, cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ (theo yêu cầu tại Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội); đối với vị trí việc làm là công chức, viên chức trong cơ quan đoàn thanh niên, người đăng ký dự tuyển phải dưới 25 tuổi (tính tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

Hình thức tuyển dụng thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Điều 7, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung, trình tự xét tuyển

Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người tham gia dự tuyển nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo quy định (dự kiến từ ngày 20/12/2020 đến ngày 20/1/2021).

Tổ chức kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ của người đăng ký dự tuyển (dự kiến trước ngày 5/2/2021)

Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; thông báo nội dung ôn tập; thời gian, địa điểm phỏng vấn (dự kiến trước ngày 25/02/2021).

Hội đồng tổ chức phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (dự kiến trước ngày 5/4/2021).

Sau khi tổ chức phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng; thông báo kết quả trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Hà Tĩnh (dự kiến trước ngày 20/4/2021).

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến các cơ quan, đơn vị để cơ quan, đơn vị thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký; đồng thời công bố kết quả trúng tuyển trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Hà Tĩnh (dự kiến trước ngày 25/4/2021).

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng theo quy định.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định lại thủ tục, hồ sơ và ban hành quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển (dự kiến trước ngày 5/5/2021).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận việc; đối với người học tập, sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì thời gian gia hạn không quá 45 ngày.

Người trúng tuyển không đến nhận việc sau thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng và có thể tuyển dụng người có kết quả xét tuyển liền kề.

Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng

Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể và khối Nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí việc làm và ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng; nội dung phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận phiếu và phí dự tuyển; địa chỉ nộp phiếu đăng ký dự tuyển, họ tên và số điện thoại liên hệ của bộ phận và công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển.

Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển của thí sinh; tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh tại đơn vị (khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy; khối Nhà nước gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/01/2021); thông báo công khai những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, những thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; hoàn trả hồ sơ, phí dự tuyển đối với những thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

Thông báo kết quả xét tuyển tới từng thí sinh sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển của cấp có thẩm quyền.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng...

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức đợt này mời xem và tải về tại đây.

Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Tin liên quan:

Thùy Như


Thùy Như

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]