Các nghị quyết về “tam nông” giúp thay đổi bộ mặt huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Đó là đánh giá quan trọng, được khẳng định trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) của BCH Trung ương và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU (khóa XVI) Của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, do huyện Vũ Quang tổ chức sáng nay (15/6).

Các nghị quyết về “tam nông” giúp thay đổi bộ mặt huyện Vũ Quang

Đông đảo các đại biểu tham gia hội nghị

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp nên các nghị quyết về “tam nông” đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Vũ Quang hưởng ứng, đồng thuận triển khai một cách quyết liệt.

Các nội dung trong các nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn nên cho kết quả khả quan.

Các nghị quyết về “tam nông” giúp thay đổi bộ mặt huyện Vũ Quang

Các điển hình tham gia phổ biến kinh nghiệm, hiến kế, hiến cách để Nghị quyết số 26 của TW và Nghị quyết số 08 của Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, đi sâu vào cuộc sống...

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nghị quyết nghiêm túc nên sản xuất nông-lâm-thủy sản ở Vũ Quang có được những bước đột phá mới, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ chuyển biến tích cực, các tiến bộ KHKT đã được áp dụng vào sản xuất hiệu quả, trình độ thâm canh ngày càng cao.

Diện tích, năng suất, sản lượng đều tăng, tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt trên 916 tỷ đồng (tăng 304% so với năm 2008), tốc độ tăng trưởng đạt 17,2% năm. Các sản phẩm chủ lực như cam, trâu, bò, lợn, ong, rừng nguyên liệu... phát triển nhanh, từng bước khẳng định được chổ đứng trên thị trường và trong đời sống sản xuất.

Thực hiện các nghị quyết đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bộ mặt nông thôn miền núi khởi sắc về mọi mặt, công cuộc xây dựng NTM và đô thị văn minh được gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong 10 năm, toàn huyện đã huy động được 531.160 ngày công để mở rộng 1.476 km nền đường, làm mới 482 km và sửa chữa 86 km đường các loại. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã nâng cấp, xây mới 21 trường học, 8 nhà văn hóa xã, 73 nhà văn hóa thôn, 9 trạm y tế, 2.500 nhà dột nát... Nhờ vậy, hiện nay, 11/12 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông, 8 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 11 xã đạt tiêu chí trường học, 10 xã đạt tiêu chí văn hóa.

Các nghị quyết về “tam nông” giúp thay đổi bộ mặt huyện Vũ Quang

Các nghị quyết cũng là chìa khóa, động lực để Vũ Quang phát triển các sản phẩm chủ lực, nhất là cây ăn quả có múi, chăn nuôi (ảnh chụp ở vườn đồi của ông Nguyễn Quang Cần, thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh)

Các nghị quyết về “tam nông” được quán triệt nghiêm túc và đi vào cuộc sống cũng đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân miền núi. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 48% năm 2008 xuống còn 10,7% năm 2017.

Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm; giáo dục và đào tạo phát triển đồng đều ở tất các bậc học, cấp học; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên; an inh trật tự vùng nông thôn được đảm bảo...

Để tiếp tục đưa các nghị quyết về "tam nông" đi vào cuộc sống, huyện Vũ Quang đã xây dựng 11 nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đến năm 2020: nền nông nghiệp sẽ có tốc độ tăng trưởng 9-10%/năm, sản lượng cây có hạt đạt 11.500 tấn, giá trị sản xuất đạt 2.070 tỷ đồng; thu nhập đầu người đạt 67 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; 100 đường giao thông các loai và kênh mương được cứng hóa, 90% thôn đạt danh hiệu văn hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 11/11 xã đạt chuẩn NTM, 100% xã , thị trấn đảm bảo ANTT, đạt ATLC-SSCĐ...

Các nghị quyết về “tam nông” giúp thay đổi bộ mặt huyện Vũ Quang

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast