Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

(Baohatinh.vn) - Hơn 100 cán bộ công đoàn Hà Tĩnh đã được quán triệt nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Chiều 9/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và một số nội dung cơ bản về quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tham dự và phổ biến với đại biểu.

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp đã được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng rãi. Công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của công đoàn còn một số hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nêu những mặt còn hạn chế trong hoạt động của công đoàn hiện nay và quán triệt tới cán bộ công đoàn Hà Tĩnh mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi các nội dung tại hội nghị.

Cụ thể, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Cán bộ công đoàn lắng nghe chuyên đề

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng trao đổi với đội ngũ cán bộ công đoàn về một số nội dung cơ bản về quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Toàn cảnh hội nghị

Đội ngũ cán bộ công đoàn thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp được nghị quyết đặt ra như: đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với công đoàn...

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến quán triệt một số nội dung Tháng Công nhân

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến đề nghị, cán bộ công đoàn toàn tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề Tháng Công nhân, tập trung triển khai thực hiện, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động nữ công; tập trung các hoạt động truyền thông công đoàn, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động Tháng Công nhân...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast