(Baohatinh.vn) - Công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh đã tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân...

Đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền trong tình hình mới ở Hà Tĩnh

Công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh đã tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền trong tình hình mới ở Hà Tĩnh

Đoàn công tác của thị xã Kỳ Anh tuyên truyền về GPMB xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại thôn Hải phong 2, xã Kỳ Lợi

Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục được tăng cường, đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, bám sát và thể hiện rõ, nhất quán quan điểm công tác dân vận của Đảng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân.

Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới, qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân; từng bước hoàn thiện phương pháp điều hành, quản lý nhà nước; chấn chỉnh lề lối, tác phong, ý thức, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy vậy, qua thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong một số thời điểm còn chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của một số lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, sâu sắc; công tác dân vận chính quyền chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị còn có mặt thiếu chặt chẽ; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận có nơi còn chưa đạt được hiệu quả; việc đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác dân vận chính quyền chưa được quan tâm thỏa đáng; công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận đôi lúc chưa được kịp thời...

Đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền trong tình hình mới ở Hà Tĩnh

Công tác dân vận giúp phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch Covid- 19; trọng tâm là Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TU; Quyết định số 269-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng miền núi, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản khác có liên quan.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần gũi với Nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, vô cảm, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, qua đó góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; tăng cường công tác công khai, minh bạch thông tin các cấp chính quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và môi trường mạng. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quyết định 657-QĐ/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tại cơ sở, nơi xảy ra các vụ việc nổi cộm. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân để tham gia hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 5 tháng 12 hằng năm; giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]