(Baohatinh.vn) - Chiều 22/7, với sự tham dự của 280 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh nhà, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hoàn thành các nội dung phiên thứ nhất.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Chiều 22/7, với sự tham dự của 280 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh nhà, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hoàn thành các nội dung phiên thứ nhất.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

280 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh nhà tham dự đại hội

Bước vào phiên thứ nhất, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch gồm 11 vị, cử đoàn thư ký gồm 2 vị.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Tiếp đó, đại hội thông qua chương trình, nội quy đại hội; tình hình đại biểu dự đại hội; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Ông Nguyễn Mai Linh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do ông Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày đã đánh giá: Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Báo cáo đi sâu phân tích 7 chỉ tiêu cơ bản, có đối sánh cụ thể.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Ông Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong đó, đại biểu đại hội ấn tượng với chỉ tiêu về tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong khi chỉ tiêu đặt ra: phấn đấu xây dựng trên 80% gia đình đạt gia đình văn hóa, 60 - 65% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa và 58 - 60% số xã đạt xã nông thôn mới... thì kết quả đạt được lại cao hơn nhiều: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,3%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 88%; đầu nhiệm kỳ có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 69,3%), tăng 132 xã so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Đại biểu nghiên cứu tài liệu trình đại hội

Báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá chỉ tiêu liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Theo số liệu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 468 chuyên đề; phối hợp HĐND, các ban, ngành tham gia 1.251 cuộc giám sát; tổ chức phản biện 1.014 dự thảo văn bản. Con số này, theo đại hội là vẫn chưa như kỳ vọng. Giám sát và phản biện xã hội còn nhiều hạn chế cả về nội dung và phương pháp; công tác phản biện xã hội ở các cấp còn lúng túng.

Cũng tại phiên thứ nhất, đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và quy chế làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, cụ thể hoá chương trình hành động của MTTQ tỉnh, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng về cơ sở và khu dân cư.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ và các vị ủy viên ủy ban MTTQ chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao; hình thức tuyên truyền còn chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng. Việc định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, nhất là trên internet và mạng xã hội thiếu kịp thời, tính chiến đấu chưa cao.

Sau các nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã thông qua đề án nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã thông qua đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cũng tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành thảo luận với 6 ý kiến phát biểu tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; phát huy tinh thần sáng tạo, tổ chức ý nghĩa và hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư; tăng cường mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, đẩy lùi các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”...

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Ông Bùi Lê Văn - Đoàn đại biểu MTTQ huyện Đức Thọ phát biểu với nội dung “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới”

Các ý kiến được đánh giá đúng trọng tâm về nội dung, đánh giá và làm rõ thêm một số kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; đồng thời đề xuất các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Ông Nguyễn Văn Luận – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh phát biểu tham luận về “Công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời, đẹp đạo”, trong đó nhấn mạnh: Ủy ban ĐKCG sẽ không ngừng phát huy vai trò nhằm tập hợp mọi người Công giáo, cùng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực đấu tranh với các âm mưu gây chia rẽ khối đoại đoàn kết toàn dân.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Đại đức Thích Quảng Nguyên - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Hương Tích (Can Lộc) phát biểu tham luận về “Công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đại đức khẳng định: Công tác từ thiện xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh giờ đây có nhiều thuận lợi khi Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách, chủ trương nhằm hỗ trợ người nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cũng có những định hướng, đưa ra phương thức cụ thể đích đến của các chương trình nhân đạo, từ thiện xã hội. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng chủ trương đặt công tác từ thiện xã hội lên hàng đầu

Đặc biệt, trong phiên thứ nhất, đại hội đã nhất trí số lư­ợng, cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 85 vị và đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cử tại đại hội là 78 vị (trong đó có 21 vị ngoài Đảng, 15 vị tôn giáo), đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội cũng đã cho ý kiến về việc tiếp tục xem xét, bổ sung 7 vị còn khuyết khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Đại hội tiến hành hiệp thương dân chủ, thống nhất cử 78 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 vị tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần theo quyết định phân bổ.

Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nội dung phiên thứ nhất

Đại biểu biểu quyết danh sách hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sáng mai (23/7), Đại hội tiếp tục chương trình làm việc phiên thứ hai với các nội dung chính: Thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV; thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy; ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV…

Tin liên quan:

Hà Nhất


Hà Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]