Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017.

kiem diem cong tac chi dao dieu hanh 6 thang dau nam 2017

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

Văn bản nêu rõ, về kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, các bộ, cơ quan, địa phương cần đánh giá kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cũng cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi bộ, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách.

Về việc thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của bộ, cơ quan, địa phương được phân công phụ trách, cần đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp trong công tác xây dựng, thực hiện và quản lý Chương trình công tác để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017, báo cáo cần đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; kết quả và những ưu điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương phải nêu những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, cơ quan, địa phương. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị về các cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2017 để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Bên cạnh đó, báo cáo cần kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương và công tác theo dõi, cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2017 để tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2017.

Theo TTXVN

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast