Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

50 đảng viên mới ở Lộc hà tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Sau ngày khai giảng, 50 đảng viên của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới của huyện Lộc Hà đang tích cực học tập, nghiên cứu và sôi nổi trao đổi, thảo luận các chuyên đề, bài giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng này, các đảng viên mới kết nạp sẽ được tiếp cận các chuyên đề quan trọng như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Đường lối phát triển KT - XH của Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên...

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Các đảng viên trẻ ở Lộc Hà luôn ý thức, nghiêm túc bồi dưỡng lý luận, chính trị để có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Hải (xã Tân Lộc) cho biết: “Trong thời gian 10 ngày, chúng tôi tập trung khắc phục khó khăn, thu xếp công việc, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng. Mỗi đảng viên sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tinh thần tự giác học tập, ý thức rèn luyện để tiếp thu kiến thức tốt hơn, làm bài thu hoạch nghiêm túc và chấp hành nghiêm mọi quy chế.

Qua đó, vừa góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình, mục tiêu khóa học, vừa tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng lập trường tư tưởng kiên định và bản lĩnh cách mạng trước khi trở thành người đảng viên chính thức”.

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Cán bộ cốt cán huyện Lộc Hà tham gia hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh và huyện (tháng 8/2023).

Thời gian qua, Lộc Hà đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung thông tin: “Để nâng cao chất lượng nguồn lực cho Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng tôi đã tổ chức 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 141 học viên, 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 808 quần chúng ưu tú, 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 196 đảng viên mới, hoàn thành 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 77 học viên.

Huyện cũng đã mở được 11 lớp chuyên đề cho 1.273 cán bộ đoàn thể cơ sở và học sinh THPT, 8 lớp cập nhật kiến thức mới cho 4.852 học viên, 30 lớp tập huấn bồi dưỡng các nội dung về nghiệp vụ Đảng cho 5.637 học viên, 16 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề xây dựng Đảng cho 2.637 học viên...”.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những năm gần đây, Lộc Hà đã không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã tổ chức mở 169 lớp trực tiếp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên với 36.403 người tham dự và 12 hội nghị trực tuyến với trên 10.000 người tham dự; mở 86 lớp quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và các chủ đề của tỉnh với gần 18.377 đảng viên tham gia.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công các chuyên đề sinh hoạt chính trị trong 100% chi bộ cơ sở đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Lộc Hà. Các chuyên đề như: “Đảng viên hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tự soi, tự sửa”, “Giữ trọn lời thề đảng viên”, các bài viết chính luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... đã trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa, giàu sức lan tỏa trên địa bàn.

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Chi bộ thôn Kim Tân (xã Tân Lộc) tham gia sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung trao đổi thêm: “Để tăng cường và nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, hoạt động khác như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên và Ban Chỉ đạo 35 để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nắm bắt dư luận xã hội tốt...”.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast