5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.
d4a4xd882x1627fx185e9xfda4x11041x15a06x12f69x166e1xX7x147f5xfe7bxeb73xe9e9x11d64x14a0axX5x14a61xXaxd4c9x18835xX3xXexXdx10fb5x12cb4xX3xX4xX1x12548xX3xX1xX18x11b74x10840xef24xX3xX22x110f3xX1x12c88x10622xX3xd987xXbxX3xe29dx15fe2xX22xX25xX3xX4xX1xX28xX3xX25xXdxX6xXdxX3x13884xX28x127b1xX22xX3x14f2axd7d8xX2x11559xX3x11fd4xX3xX40xX41xX40xX41xX0x149e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15341xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxX1x11505xX3xXex10170xe6d7xX22xX25xX3x13887xX1xX1cxX22xX1xX3xXbxX1xX63xX3x17637x164bdxX6xX3x14edcxX6xX22xX3xX1x14f78xX22xX1xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX2axXbxX3xX2dxX2exX22xX25xX3xX4xX1xX28xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX3bxX28xX3dxX22xX3xX40xX41xX2xX43xX3xX45xX3xX40xX41xX40xX41xf2b7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a02xX28xX2dxX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xd9aaxXexX45xX6xX5xXdxX25xX22x1114axX3xX4xX10xX22xXexX10x143cex1722fxXaxX12xX0xXdx13ae5xX25xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax15aecxXdxX2dxXexX1xXdfxX13xX13xX41xXbxXd7xXe7xX1xX10xXdxX25xX1xXexXdfxdac8xed00xX43xXbxXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX10xX18xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX18xX20xX10xX22xX3xX22xX25xX1xX10xX28xX3xX6xXbxX3xX2dxX18xX22xX25xX3xX4xX1xX28xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX2dxX28xX6xX22xX3xX40xX41xX2xX43xX3xX40xX41xX40xX41xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXb8xX79xX6xX28xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb8xX75xX22xX4cxX22xX10xXf6xX7xX4cxX2xX10axf586xX13xX4cxX2xX41xX13xX2dxX109xX41xX43xX13x12d17xX2xX10axXexX10axX13xX10axX5xX175xXb8x11e9axXbxX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX22xXaxX12xX5bxX18xX20xX21xX22xX3xdd55x173caxX3xe208xX18xX6xX22xX25xdf89xX3xX5bxX7exX3xXcxd936xX22xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX3bx11099xX1acxX3xX4xX1d0xX3xX13xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX25x189cfxXecxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX2xX45xX3xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX75x15a27xX3xXex115d5xX3xX5xX21xX3xX1x13bbdxX3xX22xX25xX1xX27xX28xX1acxX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX4x1898cxX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX1xX18x126f7xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexXdx1148dxXbxX3xX4xX223xX22xX3xX3bxX6xX3xX4xX1xXdxX207xX18xX3xX2axXbxX3xX2dxX2exX22xX25xX3xX4xX1xX28xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX3bxX28xX3dxX22xX3xX40xX41xX2xX10axX3xX45xX3xX40xX41xX40xX41xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX2xX3xX4xX1d0xX3xX13xX3xXexX1xX6xX22xX25xX3xX3bxXdx17d49xXecxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX25xX1e2xXecxXdfxX3xX2xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3x10624xXex17776xX22xX25xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xX1xX210xX3xX4xX223xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX2dxX66xX67xXdxX3xX13xX41xe2adxX3xX1xX28x13b1axX4xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX2dxX66xX67xXdxX3xX16axX41xX2e3x11e01xX1acxX3xX40xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX2b9xX22xX25xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xX1xX210xX3xX4xX223xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX13xX41xX45xX13xX13xX2e3xX3xX1xX28xX2e7xX4xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX16axX41xX45xX16axX13xX2e3xX301xX1acxX3xX109xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX2b9xX22xX25xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xX1xX210xX3xX4xX223xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX13xX13xX45xX10axX41xX2e3xX3xX1xX28xX2e7xX4xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX16axX13xX45xX13xX41xX2e3xX301xX1acxX3xX16axX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX2b9xX22xX25xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xX1xX210xX3xX4xX223xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX10axX41xX45xX10axX13xX2e3xX3xX1xX28xX2e7xX4xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX13xX41xX45xX13xX13xX2e3xX301xX1acxX3xX13xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX2b9xX22xX25xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xX1xX210xX3xX4xX223xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX10axX13xX2e3xX3xXexXe6xe812xX3xX5xX17xX22xX3xX1xX28xX2e7xX4xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX1xX210xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX76xX3xX13xX13xX2e3xX3xXexXe6xX43cxX3xX5xX17xX22xX301xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX40xX45xX3xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX75xX207xX3xXexX1xX18xX3xX22xX1xX223xXbxX3xX79x12905xX22xX1xX3xf560xX18x143dbxX22xX3xX3bx16d2bxX18xX3xX22xX25xX66x1223fxXdxX3xXexXe6xX17xX22xX3xX3bx1175fxX6xX3xX79xX7exX22xX3xX1xX18xX20xX21xX22xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX40xX3xX4xX1d0xX3xX109xX3xXexX1xX6xX22xX25xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX25xX1e2xXecxXdfxX3xX13xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX75xX67xXdxX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX18xX3xX22xX1xX223xXbxX3xX79xX494xX22xX1xX3xX498xX18xX49axX22xX3xX3bxX49exX18xX3xX22xX25xX66xX4a4xXdxX3xXexXe6xX17xX22xX3xX40xX41xX3xXexXe6xXdxX21xX18xX3xX3bxX1e2xX22xX25xX4cxX22xX25xX66xX4a4xXdxX4cxX22x10af2xXecxXe7xX3xX2xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX75xX67xXdxX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX18xX3xX22xX1xX223xXbxX3xX79xX494xX22xX1xX3xX498xX18xX49axX22xX3xX3bxX49exX18xX3xX22xX25xX66xX4a4xXdxX3xXexX76xX3xX2xX13xX45xX3xX40xX41xX3xXexXe6xXdxX21xX18xX3xX3bxX1e2xX22xX25xX4cxX22xX25xX66xX4a4xXdxX4cxX22xX543xXecxXe7xX3xX2xX13xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX75xX67xXdxX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX4xX1d0xX3xXexX1xX18xX3xX22xX1xX223xXbxX3xX79xX494xX22xX1xX3xX498xX18xX49axX22xX3xX3bxX49exX18xX3xX22xX25xX66xX4a4xXdxX3xX2dxX66xX67xXdxX3xX2xX13xX3xXexXe6xXdxX21xX18xX3xX3bxX1e2xX22xX25xX4cxX22xX25xX66xX4a4xXdxX4cxX22xX543xXecxX301xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX109xX45xX3xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX75xX207xX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX7x113b9xX3xXd7x145d5xX3xXexX1xX18xX210xX4xX3xX2dxXdxX21xX22xX3xX3bxX2e7xX4xX3xX79xXdxX21xXexX3xee1axX1xX1d0xX3xX62dxX1xX543xX22xX3xXexXe6xX28xX22xX25xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xXd7xX617xX3xX4xX63xX6xX3xX1xX18xX20xX21xX22xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX109xX3xX4xX1d0xX3xX109xX3xXexX1xX6xX22xX25xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX25xX1e2xXecxXdfxX3xX13xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xX2dxX66xX67xXdxX3xX10axX41xX2e3xX3xX7xX614xX3xXd7xX617xX3xXexXe6xX28xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX18xX210xX4xX3xX2dxXdxX21xX22xX3xX3bxX2e7xX4xX3xX79xXdxX21xXexX3xX62dxX1xX1d0xX3xX62dxX1xX543xX22xX301xXe7xX3xX2xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX76xX3xX10axX41xX45xX175xX41xX2e3xX3xX7xX614xX3xXd7xX617xX3xXexXe6xX28xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX18xX210xX4xX3xX2dxXdxX21xX22xX3xX3bxX2e7xX4xX3xX79xXdxX21xXexX3xX62dxX1xX1d0xX3xX62dxX1xX543xX22xX301xXe7xX3xX2xX13xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexXe6xX17xX22xX3xX175xX41xX2e3xX3xX7xX614xX3xXd7xX617xX3xXexXe6xX28xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX18xX210xX4xX3xX2dxXdxX21xX22xX3xX3bxX2e7xX4xX3xX79xXdxX21xXexX3xX62dxX1xX1d0xX3xX62dxX1xX543xX22xX301xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX16axX45xX3xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX62dxX1xX18xX3xX75xd62fxX4xXdfxX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX62dxX1xX18xX3xX75xX77dxX4xX3xXecxXdxX207xX22xX3xX22x17fd6xXdxX1acxX3xX75x11854xX22xX25xX3xX4xX6xX28xX3xX1xX6xX20xX3xX62dxX1xX18xX3xX75xX77dxX4xX3xX62dxX1xX2axX4xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX16axX3xX4xX1d0xX3xX109xX3xXexX1xX6xX22xX25xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX25xX1e2xXecxXdfxX3xX40xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX62dxX1xX2axX4xX301xXe7xX3xX10axX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXecxXdxX207xX22xX3xX22xX795xXdxX301xXe7xX3xX2xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX75xX79axX22xX25xX3xX4xX6xX28xX301xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX13xX45xX3xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xXexX20axX3xX5xX21xX3xX7xX614xX3xX1xX210xX3xX2dxX49axX22xX3xXexX210xX4xX3xXexX1xXdxX29exX18xX3xX7xX614xX3xXexXe6xX28xX22xX25xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX1xX210xX3xX2dxX49axX22xX3xX4xX66xX3xX4xX63xX6xX3xX1xX18xX20xX21xX22xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX13xX3xX4xX1d0xX3xX109xX3xXexX1xX6xX22xX25xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX25xX1e2xXecxXdfxX3xX40xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xX2dxX66xX67xXdxX3xX10axX41xX2e3xX301xXe7xX3xX10axX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexX76xX3xX10axX41xX45xX175xX41xX2e3xX301xXe7xX3xX2xX13xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX2b7xXexXe6xX17xX22xX3xX175xX41xX2e3xX301xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX5bxX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX4xX1d0xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX3dxXexX3xX2dxX66xX67xXdxX3xX16axX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xXexXe6xX17xX22xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX2xX41xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX5bxX18xX20xX21xX22xX3xX3bxX3dxXexX3xX3bxX63xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xXd7x11dd3xXexX3xX4x17951xX22xX25xX3xX22xX1xX223xX22xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX28xX2axXexX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX5xX7exX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX3bxX6xX22xX25xX3xX3bxX66x180ddxX4xX3xX1x158c7xX3xXexXe6xX9c2xX3xX4xX2axX4xX3xX4xd7a4xX3xX4xX1xX23fxX1acxX3xX4xX1xX1cxX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX1xX10xX28xX3xX498xX18xX20xX3xX3bxX4adxX22xX1xX3xXexX3dxXdxX3x15b51xX25xX1xX4adxX3xX498xX18xX20xX23fxXexX3xX109xX41xX6xX4cxX40xX41xX41xX175xX4cxX9f5xX1a7xX45xX6bx15e76xX3xX5xX7exX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX498xX18xX6xX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX2axX4xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX22xX17xX18xX3xXexXe6xX17xX22xX3xX4xX1d0xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX3bxX3dxXexX3xX2dxX66xX67xXdxX3xX16axX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xXexXe6xX17xX22xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX2xX41xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX5bxX18xX20xX21xX22xX3xX3bxX3dxXexX3xX3bxX63xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xXd7xX993xXexX3xX79xX2b9xX3xX7xX18xX22xX25xX3xX75xX7exX28xX3xX2dxX6xX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX3bxX66xX9c2xX4xX3xX1xX9c6xX3xXexXe6xX9c2xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX9d1xX3xX4xX1xX23fxX1acxX3xX4xX1xX1cxX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX1xX10xX28xX3xX498xX18xX20xX3xX3bxX4adxX22xX1xX3xXexX3dxXdxX3xX9f5xX25xX1xX4adxX3xX498xX18xX20xX23fxXexX3xX109xX41xX6xX3xX5xX7exX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX498xX18xX6xX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX2axX4xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX22xX17xX18xX3xXexXe6xX17xX22xX3xX4xX1d0xX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX7xX614xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xX5xe886xX20xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX1x11b4exX3xXexX77dxX3xX66xX18xX3xXexXdxX17xX22xX3xXexX76xX3xX2xX41xX41xX3xX3bxXdxX29exXecxX3xXexXe6xX43cxX3xXd7xX18xX614xX22xX25xX1acxX3xXbxX1xX79axX3xX1xX9c2xXbxX3xX75xX67xXdxX3xX62dxX1xf7abxX3xX22xX543xX22xX25xX3xX4xX49axX22xX3xX3bxX614xXdxX3xX22xX25xX49axX22xX3xX7xX2axX4xX1xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX9f5xX25xX18xX20xX17xX22xX3xXexe781xX4xX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX79xXb8exX28xX3xX3bxXb8exXecxX3xXexX1cxX22xX1xX3xX4xX997xX22xX25xX3xX62dxX1xX6xXdxX1acxX3xXecxXdxX22xX1xX3xX79xX3dxX4xX1xX3xX75xX7exX3xXexX1xX614xX22xX25xX3xX22xX1xXb52xXexX3xX75xX207xX3xX1xX21xX3xXexX1xX614xX22xX25xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX3xXd7xX993xXexX3xX79xX2b9xX3xX7xX18xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX75xX7exX3xXd7xX993xXexX3xX4xX997xX22xX25xX3xX22xX1xX223xX22xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX28xX2axXexX3xX22xX25xX1xX27xX28xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xX1a4xXdxX21xX4xX3xXd7xX993xXexX3xX79xX2b9xX3xX7xX18xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX1xXb5cxX3xXexX77dxX3xX66xX18xX3xXexXdxX17xX22xX3xXexXe6xX17xX22xX3xX4xX9d1xX3xX7xX43cxX3xX3bxX2axX22xX1xX3xX25xXdxX2axX1acxX3xXd7xX993xXexX3xX4xX997xX22xX25xX3xX22xX1xX223xX22xX3xX7xX614xX3xX5xX66xX9c2xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xXexX1xX28xX2axXexX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX3bxX29exX3xXbxX1xX79axX3xX1xX9c2xXbxX3xX75xX67xXdxX3xX62dxX1xXb8exX3xX22xX543xX22xX25xX3xX4xX49axX22xX3xX3bxX614xXdxX3xX22xX25xX49axX22xX3xX7xX2axX4xX1xXe7xX3xXexXdxX23fxXbxX3xXexX2exX4xX3xX2dxX18xX20xX3xXexXe6xX494xX3xX62dxXdxX22xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX9c6xX3xXexXe6xX9c2xX3xXexX76xX3xX22xX25xX49axX22xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexXe6xX18xX22xX25xX3xX66xX9d1xX22xX25xX3xX3bxX29exX3xXexX1xX77dxX4xX3xX1xXdxX21xX22xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX1cxX22xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1xX9c6xX3xXexXe6xX9c2xX3xX3bxX2e7xX4xX3xXexX1xX79axX3xXexX1xX10xX28xX3xX498xX18xX20xX3xX3bxX4adxX22xX1xX3xXexX3dxXdxX3xX9f5xX25xX1xX4adxX3xX498xX18xX20xX23fxXexX3xX7xX614xX3xX109xX41xX6xX4cxX40xX41xX41xX175xX4cxX9f5xX1a7xX45xX6bxXa0dxX3xX22xX25xX7exX20xX3xX40xX43xX4cxX2xX40xX4cxX40xX41xX41xX175xX3xX4xX63xX6xX3xX6bxX1xX1cxX22xX1xX3xXbxX1xX63xX3xX75xX207xX3xX6bxX1xX66xX9d1xX22xX25xX3xXexXe6xX494xX22xX1xX3xX1xX9c6xX3xXexXe6xX9c2xX3xX25xXdxXb8exXecxX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX75xX7exX3xX79xX207xX22xX3xX75xe4dbxX22xX25xX3xX3bxX614xXdxX3xX75xX67xXdxX3xX10axX2xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX2b7xX9f5xX25xX1xX4adxX3xX498xX18xX20xX23fxXexX3xX109xX41xX6xX301xX3xX3bxX614xXdxX3xX75xX67xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX3bxX66xX9c2xX4xX3xXd7xX993xXexX3xX4xX997xX22xX25xX3xX22xX1xX223xX22xX3xXexX1xX28xX2axXexX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX3bxX23fxX22xX3xX1xX23fxXexX3xX22xX543xXecxX3xX40xX41xX40xX41xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX28xX2dxX20xXaxX12xXcxXe6xX66xX4a4xX22xX25xX3xX1xX9c2xXbxX3xX22xX25xX49axX22xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexXe6xX18xX22xX25xX3xX66xX9d1xX22xX25xX3xX79xX614xX3xXexXe6xX1cxX3xXexX543xX22xX25xX3xXexX1xX17xXecxX3xX4xX1xX28xX3xX6bxX1xX66xX9d1xX22xX25xX3xXexXe6xX494xX22xX1xX3xXecxX2exX4xX3xXexXdxX17xX18xX3xX498xX18xX614xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxXb8exXecxX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xX79xX207xX22xX3xX75xXdf5xX22xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX3bxX28xX3dxX22xX3xX40xX41xX2xX10axX3xX45xX3xX40xX41xX40xX41xX3xX22xX25xX28xX7exXdxX3xXexX2b9xX22xX25xX3xX75xX614xX22xX3xX3bxX617xX3xX3bxX66xX9c2xX4xX3xX1a7xX18xX614xX4xX3xX1xX210xXdxX3xXbxX1xX17xX3xX2dxX18xX20xX21xXexX3xXexX3dxXdxX3xX9f5xX25xX1xX4adxX3xX498xX18xX20xX23fxXexX3xX7xX614xX3xX2xX41xX41xX4cxX40xX41xX2xX13xX4cxX1a7xX5bxX2xX109xX3xX22xX25xX7exX20xX3xX2xX40xX4cxX2xX2xX4cxX40xX41xX2xX13xX3xX4xX63xX6xX3xX1a7xX18xX614xX4xX3xX1xX210xXdxX3xX62dxX1xX1d0xX6xX3xX2xX109xX3xX75xX207xX3xXbxX1xX17xX3xX2dxX18xX20xX21xXexX3xX4xX1xX63xX3xXexXe6xX66xX9d1xX22xX25xX3xX3bxX49exX18xX3xXexX66xX3xX4xX2axX4xX3xX6bxX1xX66xX9d1xX22xX25xX3xXexXe6xX494xX22xX1xX3xXecxX2exX4xX3xXexXdxX17xX18xX3xX498xX18xX614xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX3bxX28xX3dxX22xX3xX40xX41xX2xX10axX3xX45xX3xX40xX41xX40xX41xX1acxX3xX7x14f98xX3xXd7xX10xXecxX3xXd7xX993xXexX3xX79xX2b9xX3xX7xX18xX22xX25xX3xX1xX18xX20xX21xX22xX3xX22xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX1xXb5cxX3xXexX77dxX3xX66xX18xX3xXexXdxX17xX22xXb8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx170cfxX28xX18xXe6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX6bxX1xXdxX22xX1xXbxX1xX18xXb8xX75xX22xX0xX4cxXbxX12