[Video] Lịch sử Trái Đất tóm lược trong 6 phút
Trái Đất ra đời cách đây 4,5 tỷ năm và sẽ bị ngôi sao đỏ khổng lồ là Mặt Trời hủy diệt sau 5 tỷ năm nữa.
f5c0x1747bx11749x11f5ex13a1ax18634x175b8x13233x1a0c4xX7x13282x167d9x14e17x1a8c0x12af5x141d8xX5x11c03xXax10e87xffbfx137bexXdx1a0eexX10x199d9xf613xX3x15d8ax17feexX4xX1xX3xX7x16341xX3xXcx11da3x16710xXdxX3x147d4x1616axXexX3xXex112f6x1a06cxX3xX5x142c9x188f4xX4xX3xXexX24xX18x1824ex15350xX3xf6eaxX3xXbxX1x128dfxXexX0x18256xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e0dxX10xX6xX16xXaxX12xXcxX24xX25xXdxX3xX28xX29xXexX3xX24xX6xX3x15c00x10f57xXdxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX63x10e46x15f46xX3x112aexfe43x1666fxX3xXex13189xX3xX38x199d0xX2exX3x1080cx1229bxX3xX7x1623cxX3x13f13xX1cxX3xX38xX39x19ecfxXdxX3xX7xX6xX18xX3xX63x10e64xX3x18008xX1x16fb8xX38xX39xX3xX5x10778xX3xX5xX7cxX3x14766x14824xXexX3xXcxX24xX64xXdxX3xX1x19370xX6exX3xX16xXdx12f76xXexX3xX7xX6x117c9xX3xX72xX3xXexX75xX3xX38xX78xX2exX3xX38x10f50xX6x1051cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx119a9xX10xX38xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX2exX39xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX42xX6xXbxXbxX7xX42xX18xXbxX10xX38xX42xX2exX10xX16xXdxX6xX42xXexX1xXb0xX2exX81x19468xXbxX9xX38xX10x197ebxX7xX42xX2x1628axX2x11cfcxX42xX2x1634exX3bxX16xX2xX104xXffxX101xX72xX101x11e3dxXexXffx18906xX110xX10dxX5x1a42fxXbex17df7xXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX4xX10x18288xX18xX81xX116xX10xX4xXexX3xX16xX39xX2exX10xX16xXdxX6xX3xX7bxXdxX16xX10xX18xX3xX2exXbxX70xXaxX3xX16xX6xXexX6xX125xXexX6exXbxX10xX9xXaxX7bxXdxX16xX10xX18xX42xX2exXbxX70xXaxX3xX16xX6xXexX6xX125xX10xX38xX4xX18xX16xX10xX9xXaxX81x1958dxX81xXcex14037xX70xX90xX16x10386xX101xX104xX110xXbxX72x14411xX18xX7bx17e49xXcexfcd5xX101x14a87x13d17x19c2cxX24xX81xX9cxf85cxX7bxX9cx16156x12804x121c7xX179xX116xX70xX14xX2xX164xXffxX7bxXfbxX182xXdxX5xX176xXcxX51xXdxX7bxX178xXcxX110xX24x18460xX116xX16xXcexX4xX70xXcxX164x10bb8xXdxX81xX14xX110xX5xX1a1xX2xX51xX183xX104x163b0xX116xX182xX176xX101xX176xX18xX16xX81xX1a1xX5xXbxX116xX24xX183xX10dxXexXdxX7bxX3bxX90xX181x193d8xX38xXfbxX72xX24xX1c2xX6exX116x1656cxXffxX182xXfbxf90fxX114xX1c2xXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15deaxX18xX16xX6exXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX125xX6xX5xXdxX39xX38x10404xX3xX4xX10xX38xXexX10xX24x118c5xXaxX12xX0xXdxX2exX39xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1faxX42xX42xXdxXbexX81xX6xX18xX1xX6xXexXdxX38xX1xXbexX7bxX38xX42xX38xX10xXfbxX7xX42xX2xXffxX2xX101xX42xX10dxX10dxX16xX2xX104xXffxX114xX110xX101xX10dxXexX110xX72xXffxX114xX5xX104xXbexX116xXbxX39xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX16xXexX1xX1faxX72xX104xX72xXbxX16bxX202xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1faxX114xX114xX10dxXbxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7bxXdxX16xX10xX18xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX7xXb0xX3xXexX24xX6xXdxX3xX16xX6xXexX3xXexX18xX2exX3xX5xXb0xX18xX4xX3xXexX24xX18xX38xX39xX3xX3bxX3xXbxX1xXb0xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX16xXexX1xXb0xX2exX81xX3xX16xX1xXdxX16xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX18xXb0xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX14xX38xX174xX16bxXbxX24xX10xX7xX7xX0xX42xXbxX12