Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phân tích chi tiết 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII xác định.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Điểm cầu tại Hà Nội.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Tiếp tục chương trình hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, chiều nay (27/3), hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và đại biểu dự điểm cầu hội trường UBND tỉnh chiều 27/3.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh chiều 27/3.

Báo cáo chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; những bài học kinh nghiệm quan trọng rút ra trong nhiệm kỳ đã qua.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Đồng chí Phạm Minh Chính chuyển tải chuyên đề tại hội nghị.

Trong thi hành Điều lệ Đảng ở nhiệm kỳ XII, việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; niềm tin của Nhân dân được củng cố, tăng cường hơn.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng đã kết nạp 880.155 đảng viên (số liệu tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2020).

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

.

Báo cáo cũng xây dựng phương hướng; những nhiệm vụ giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá. Cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Hà Tĩnh tổ chức trực tuyến đến 17 điểm cầu trong toàn tỉnh...

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

... với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu từ cấp tỉnh đến xã.

3 giải pháp đột phá gồm:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

Hai là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ba là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày mai (28/3), hội nghị tiếp tục diễn ra với 3 chuyên đề:

Buổi sáng, hội nghị nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Buổi chiều, hội nghị nghe chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.