Cập nhật: 18:10 31/08/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Tổ biên tập bám sát Kết luận 154-KL/TW ngày 27/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng để thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX trước ngày 15/9/2020.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Tổ biên tập bám sát Kết luận 154-KL/TW ngày 27/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng để thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX trước ngày 15/9/2020.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 31/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Tiểu ban Văn Kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Thực hiện Thông báo số 154-KL/TW, ngày 27/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu nghiêm túc, kỹ lưỡng các nội dung theo kết luận của Bộ Chính trị, chỉnh sửa các nội dung văn kiện và đề án nhân sự.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện báo cáo các nội dung được Tiểu ban Văn kiện chỉnh sửa sau khi có thông báo kết luận từ Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong đó, Tổ biên tập văn kiện đã chỉnh sửa dự thảo báo cáo chính trị; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại;

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng chỉnh sửa dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải góp ý về chủ đề đại hội và bổ sung một số kết quả sau 30 năm tái lập tỉnh.

Góp ý tại cuộc họp, đại biểu đi sâu phân tích và góp ý chi tiết về chủ đề đại hội, nội dung các mũi đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025, một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Văn Hùng: Cần biên tập lại cách dùng từ trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; về dự thảo báo cáo chính trị nội dung đánh giá xây dựng Đảng cần cụ thể hơn; các số liệu chỉ tiêu cần điều chỉnh phù hợp, đảm bảo tính khả thi.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành cần nêu rõ hơn hạn chế và nguyên nhân.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Văn kiện đã được Bộ Chính trị đánh giá tốt; cần xem xét lại một số chỉ tiêu sát với tình hình thực tiễn.

Đại biểu cũng cho rằng, các điều chỉnh cần bám sát định hướng, góp ý từ Bộ Chính trị; chú ý biên tập lại câu từ; đảm bảo số liệu trong dự thảo báo cáo khách quan, chính xác; các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới xây dựng cần có tính khả thi; nội dung chuyên đề chuyên sâu cần được lồng ghép vào chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá...

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến rộng rãi, nhiều lần và được Bộ Chính trị góp ý, đánh giá cao vì vậy việc chỉnh sửa không nên quá nhiều.

Tuy nhiên, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm họp bàn để thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể; tổ biên tập văn kiện khi tiếp thu, sửa đổi các nội dung cần có căn cứ, giải thích rõ lý do vì sao tiếp thu, điều chỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ biên tập văn kiện cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung văn kiện, trong đó lưu ý đảm bảo chuẩn số liệu trong Dự thảo Báo cáo chính trị; soát xét nội hàm, câu từ tránh trùng lặp.

Về chủ đề đại hội, nên giữ lại cụm từ “ý chí khát vọng, con người Hà Tĩnh”. Phần đánh giá 30 năm tái lập tỉnh cần có phần đặt vấn đề, phần đánh giá khái quát.

Đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, nội dung bài học kinh nghiệm và giải pháp cần rõ ý hơn. Dự thảo chương trình hành động cần ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được Hà Tĩnh thực hiện công phu, kỹ lưỡng.

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Tổ biên tập bám sát Kết luận 154-KL/TW, ngày 27/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để thực hiện chỉnh sửa các nội dung văn kiện đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Tổ biên tập cần cân nhắc sắp xếp bố cục nội dung 30 năm tái lập tỉnh; chủ đề đại hội đảm bảo các nội dung, tuy nhiên cần gọn, rõ, tránh trùng lặp từ; hệ thống chỉ tiêu cần đánh giá thực chất, khách quan; nhóm chỉ tiêu mới cần xem xét lại gắn với ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp thu và chỉnh sửa 3 mũi đột phá, 5 chương trình trọng điểm, 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành cần thẳng thắn hơn, đánh giá rõ vai trò của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; dự thảo chương trình hành động, dự thảo nghị quyết đại hội phải đưa những nội dung cốt lõi từ mục tiêu, chỉ tiêu, 5 chương trình trọng điểm, 3 mũi đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục góp ý vào các dự thảo các văn kiện bằng văn bản; Tổ biên tập văn kiện đảm bảo hoàn thiện các nội dung văn kiện trước ngày 15/9/2020.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]