Cập nhật: 09:08 16/07/2020
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham gia của 175 đại biểu đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham gia của 175 đại biểu đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Sáng nay (16/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 chính khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chào mừng đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn trình bày, nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn khai mạc đại hội.

Với mục tiêu đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào cuối nhiệm kỳ, thành công của đại hội hôm nay có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của thị xã từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo. Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển”, đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt trách nhiệm trước đại hội, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thị xã.

Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là Khu Kinh tế Vũng Áng, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành trình bày báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị trình đại hội do Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành trình bày đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và xây dựng. Quy mô nền kinh tế từ 17.502,5 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 37.045,4 tỷ đồng năm 2020 (dự kiến tăng 2,1 lần). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15,05%, tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn đạt 143.301 tỷ đồng, thu nội địa đến năm 2020 ước đạt 247,6 tỷ đồng.

Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 15,93%. Giá trị các ngành thương mại - dịch vụ đạt 25.428 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 3,72%/năm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu tham dự đại hội.

Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt 5,36%/năm, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 89,73 triệu đồng/ha, nuôi trồng và khai thác thủy sản xác định là ngành mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến cuối năm 2020 có 5/5 xã, đạt 100%).

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86% (tăng 24,34%), khu dân cư văn hóa đạt 81,25% (tăng 24,62%). Giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ đã đạt được kết quả toàn diện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98,5%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Các sản phẩm OCOP của thị xã Kỳ Anh

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được quan tâm, triển khai đồng bộ và có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,01% năm 2015 xuống còn 5,4% năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,36% năm 2015 xuống dưới 4% năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày được quan tâm, củng cố, nhất là chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 668 đảng viên, đạt 111,3% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Kỳ Anh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đảm bảo phát triển bền vững.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

TX Kỳ Anh phấn đấu phát triển thành thành phố vào năm 2025.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng tái định cư. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu quan trọng như, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,18%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư vào địa bàn 5 năm (2020-2025) đạt 100.000 tỷ đồng; thu nội địa theo phân cấp đạt 590 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phấn đấu 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ gia đình văn hóa 93%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 1,5% đến 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%; 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Thị xã cũng đặt ra mục tiêu triển khai 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hàng năm, kết nạp 110 đảng viên mới trở lên.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phát triển kinh tế đô thị, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính”.

Tiếp nối chương trình đại hội, đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của đảng bộ thị xã nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Dung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy tham luận nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu Nguyễn Hữu Khiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị tham luận: Tập trung phát triển kinh tế đô thị theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I đề ra. Đây là tiền đề để thị xã Kỳ Anh đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm tới, phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chặng đường tới, thị xã Kỳ Anh có nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển KT-XH song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị trình đại hội đã đề ra” .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Vũng Áng được xác định là khu kinh tế động lực của tỉnh, vì vậy thị xã Kỳ Anh cần phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện tốt quy chế phối hợp với BQL KKT Vũng Áng, tâp trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Thị xã cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực nhằm mang lại giá trị thiết thực, bền vững; quan tâm việc thực hiện quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch và tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề phù hợp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế; tập trung khai thác hiệu quả 2 khu du lịch biển Kỳ Ninh và Kỳ Nam gắn với Khu Kinh tế Vũng Áng, từng bước hình thành khu du lịch biển, du lịch tâm linh để tham gia vào tuyến du lịch biển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động vùng tái định cư, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững; chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn và vùng đồng bào có đạo gắn với phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước Nhân dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục các nội dung trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025...

Theo đề án nhân sự, số lượng BCH nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh là 35 đồng chí, tại đại hội sẽ bầu 34 đồng chí (1 đồng chí sẽ được tỉnh điều động, bổ sung sau đại hội).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

... và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: bầu Bí thư Thị ủy khóa II; BCH Đảng bộ thị xã khóa II họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Phúc Quang - Thu Trang


Phúc Quang - Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]