(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long cùng các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Quán triệt, nghiên cứu sâu Nghị quyết T.Ư 10 để vận dụng vào thực tiễn

Sáng ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long cùng các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đại hội lần này trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 25/4, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc quán triệt, học tập những nội dung tại hội nghị hôm nay.

Dự thảo báo cáo gồm 15 nội dung chính và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo khẳng định 6 thành quả quan trọng đã đạt được: nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô dần ổn định; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả; dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả quan trọng như thể chế hoá kịp thời Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), xây dựng và ban hành Hiến pháp năm 2013.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Những thành quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; kỷ cương, phép nước chưa nghiêm.

Về mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới, dự thảo báo cáo nêu rõ: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, trung ương đề ra 12 nhiệm vụ cơ bản, trong đó nhấn mạnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD.

Đặc biệt trong dự thảo báo cáo chính trị, trung ương tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có giá trị định hướng lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ, cần tiếp tục cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Báo cáo chính trị cũng trình bày nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển đất nước như: giáo dục - đào tạo, phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; hoàn thiện pháp quyền XHCN.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Viết Trường trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020

Cũng trong sáng nay, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã thông qua bản tóm tắt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Mục tiêu chung của nghị quyết là nhằm phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHXH&NV, KHTN, KHKT&CN; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng hoạt động VH-XH, tăng cường QP-AN, đảm bảo ổn định chính trị, góp phần đưa Hà Tĩnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện khẳng định: phải tạo sự thống nhất cao trong các cấp, các ngành về việc quán triệt và triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 09; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của khoa học – công nghệ; đưa trình độ khoa học – công nghệ tỉnh nhà đạt mức khá trong cả nước vào năm 2020, trong đó có một số ngành phát triển mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2015 sẽ ban hành 7 quyết định về xây dựng chương trình nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học – công nghệ; giai đoạn 2015 – 2020 sẽ có 19 dự án đầu tư ứng dụng khoa học – công nghệ phát triển kinh tế - xã hội ưu tiên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định: thời điểm này việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết trung ương 10 khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng, yêu cầu các đại biểu tham dự nghiên cứu thật sâu, thật kỹ văn kiện. Trên cơ sở đó, đối chiếu với tình hình thực tiễn tỉnh nhà, nhất là tình hình địa phương đơn vị, mổ xẻ thật sâu, thật kỹ các nguyên nhân đạt được và những nguyên nhân hạn chế, tồn tại, áp dụng vào việc soạn thảo báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ mới. Từ đây, đề ra các kế hoạch dài hạn, trung hạn một cách căn cơ nhưng có tính chiến đấu.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học – công nghệ trong tình hình hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống và sinh hoạt, phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện rõ nét đời sống nhân dân. Các đơn vị phải sớm cụ thể hóa Nghị quyết 09 bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 25/4, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc quán triệt, học tập những nội dung tại hội nghị hôm nay. Song song với nhiệm vụ đó, tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tuyệt đối không được chủ quan, đồng thời nghiên cứu xây dựng báo cáo chính trị sát thực với tình hình, đảm bảo tính chiến lược phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đại hội phải tổ chức thiết thực, tránh hình thức, giảm bớt những thủ tục không cần thiết.

Mạnh Hà


Mạnh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]