Cập nhật: 13:06 09/12/2021
(Baohatinh.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tuyến đến Hà Tĩnh và tất cả các điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tuyến đến Hà Tĩnh và tất cả các điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hình ảnh điểm cầu Trung ương tại Hà Nội.

Sáng 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dự chỉ đạo và chủ trì điểm cầu Trung ương có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Điểm cầu Hà Tĩnh do các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì, điều hành.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị, thành ủy trong toàn tỉnh.

Nâng cao sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 diễn ra vào tháng 10 vừa qua đã thảo luận, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã thông qua Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại biểu điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh theo dõi hội nghị.

Kết luận số 21-KL/TW đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Kết luận số 21-KL/TW xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước… Tạo được bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngoài điểm cầu tại Trung tâm Công báo - Tin học, Hà Tĩnh còn có đểm cầu cấp tỉnh ở tại hội trường UBND tỉnh.

Kết luận 21-KL/TW nhấn mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao hàm cả xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hệ thống chính trị ở đây không chỉ dừng lại cán bộ, đảng viên mà còn là đội ngũ công chức, viên chức đang tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trong đó có cả các đại biểu dân cử ở Quốc hội, HĐND, là đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội.

Kết luận 21-KL/TW nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với Quy định 37-QĐ/TW, giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Quy định 37-QĐ/TW ghi 19 điều đảng viên không được làm từ Điều 1 đến Điều 19; thay đổi thứ tự một số điều và kế thừa, bổ sung, hoàn thiện hơn nội dung quy định của từng điều, bổ sung một số điều mới so với Quy định 47-QĐ/TW.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã phát biểu tham luận nhằm làm rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay; chia sẻ những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”

Phát biểu chỉ đạo, khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 3 câu hỏi lớn cần làm rõ, đó là: “Lâu nay chúng ta có làm nhiều về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không, vì sao lần này chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng? Tinh thần mới, nội dung mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này là gì? Chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để thực hiện có kết quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), biến nghị quyết thành hiện thực sinh động?”

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư phân tích, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử đã chứng tỏ, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Có được những thành tựu đó là do từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng.

Đảng ta luôn nhận thức rõ, xây dựng Đảng nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm vững vàng, bình tĩnh, sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phân tích những điểm mới trong nội dung xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư khẳng định: Quy định lần này nêu rõ hơn, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tấn công mạnh mẽ hơn về tinh thần chỉ đạo. Nghĩa là, Kết luận 21-KL/TW không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị. Như vậy xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao hàm cả việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hệ thống chính trị ở đây không chỉ dừng lại cán bộ, đảng viên mà còn là đội ngũ công chức, viên chức đang tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trong đó có cả các đại biểu dân cử ở Quốc hội, HĐND, là đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội.

Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng... Từ đó, chỉ ra hệ thống giải pháp, nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất cần thực hiện.

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các kết luận, quy định của Trung ương, nắm vững các tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ cần triển khai. Từ đó, thống nhất cao trong ý chí và hành động, quyết tâm gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, quy định ở địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngay sau hội nghị này, căn cứ kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban Đảng trung ương, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, chương trình học tập, quán triệt các kết luận, quy định gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai, quán triệt cần thực hiện nghiêm túc, có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức; đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Quá trình thực hiện các kết luận, quy định về xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần kết hợp giữa “xây” và “chống”, “chống” và “xây”; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt việc tốt; phê phán, xử lý nghiêm các hành vi sai trái... Đồng thời, tăng cường giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; quyết liệt trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, điều tra, truy tố, xét xử...

Theo Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu tự giác làm trước, làm nghiêm túc các kết luận, quy định của trung ương; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; tự soi tự sửa bản thân, cái tốt phát huy, cái xấu gọt sửa...

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta; với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị; với sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]