(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Nhiều năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 7/2019). Ảnh: Thu Hà

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong môi trường bùng nổ thông tin hiện nay, lĩnh vực tư tưởng, lý luận đang hằng ngày, hằng giờ phải đối mặt với những thông tin sai lệch xuyên tạc của các thế lực thù địch, bất mãn, lôi kéo khá đông người “ngây thơ” về chính trị “vô tình” hưởng ứng.

Đó là những thông tin lệch chuẩn, không đúng với bản chất vấn đề, không đúng với thực tế vốn có; thông tin bị cố tình bóp méo, phản ánh sai sự thật với dụng ý xấu; thông tin bị thổi phồng, thêm thắt, cắt xén hoặc bị tách khỏi bối cảnh làm cho người tiếp nhận hiểu sai bản chất sự vật, hiện tượng, quá trình xã hội và những vấn đề lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Thủ đoạn phổ biến của các thế lực thù địch là lợi dụng các thời điểm chính trị nhạy cảm như đại hội Đảng các cấp, thậm chí cả phong trào lớn như phòng chống đại dịch Covid-19, các vụ đại án để tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây tâm lý hoài nghi, dao động, bất an...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

PA88 (Công an Hà Tĩnh) làm việc với đối tượng Nguyễn Duy Cường (bên phải), SN 1991, ở Tiên Du, Bắc Ninh khi đang hoạt động tuyên truyền “Hội thánh của đức chúa trời” trái pháp luật tại Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), vào ngày 3/4/2018.

Để đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trước hết phải xác định rõ thông tin nào là sai trái, lệch chuẩn, tránh cách hiểu và cách làm quá “tả khuynh” hoặc “hữu khuynh”, múa gậy trong bị, chém dao xuống nước, nhìn vào đâu cũng thấy “độc hại”, “thù địch”.

Phải dựa trên nguyên tắc chung là những hành động, phát ngôn trái ngược với lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, cương lĩnh của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân thì được coi là sai lệch, xuyên tạc.

Về phương pháp luận, cần phải nhận thức rằng, không chỉ có một chủ thể đấu tranh là những người lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng mà còn nhiều chủ thể khác; cũng không chỉ có cái đúng đấu tranh với cái sai; tiến bộ, tích cực đấu tranh với lạc hậu, tiêu cực; cách mạng đấu tranh với phản cách mạng mà cái sai, cái lạc hậu, tiêu cực, phản cách mạng cũng đấu tranh với nhau. Đồng thời, cần nhận thức rõ trong mọi trường hợp, lợi ích của quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân là căn cứ cao nhất để nhận diện, xử lý.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thanh tra Sở TT&TT xử phạt ông Võ Hồng Phúc 5 triệu đồng về thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp conglyvacuocsong.com không có giấy phép, sản xuất tin bài như báo điện tử.

Để việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả nhất, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan chức năng; tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và đấu tranh. Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu và trách nhiệm, thẩm quyền xử lý của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.

Thứ hai là phải làm chủ thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, chân thực, chính xác, kịp thời. Bảo vệ và đấu tranh phải bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, tránh kiểu làm mệnh lệnh hành chính mà phải dựa trên sự tự giác, có trách nhiệm của mỗi công dân.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

CLB Lý luận trẻ ở Trung đoàn 841 (đóng ở Cẩm Xuyên) đã và đang góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, cần gắn việc bảo vệ, đấu tranh với cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư là phải gắn liền với giáo dục, bồi đắp khả năng “miễn dịch” trước mọi thông tin sai trái, xuyên tạc cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc

Hà Tĩnh được xem là một trong những địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch bởi vị trí chiến lược trọng yếu về QPAN, quê hương của nhiều danh nhân văn hóa và lãnh tụ cách mạng, cái nôi khởi xướng, tiên phong của nhiều phong trào, nhất là tỉnh đang triển khai nhiều dự án đầu tư lớn, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Hiện nay, có hàng chục hội nhóm, với hàng ngàn đối tượng hoạt động trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có nhiều hội nhóm do các đối tượng, tổ chức phản động lưu vong, khủng bố nước ngoài thành lập, điều hành.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh trong thời kỳ mới". Ảnh Đình Nhất

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Hà Tĩnh còn gặp không ít khó khăn. Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ, đấu tranh của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm, việc tham gia hoạt động điều hành chỉ đạo chung còn hạn chế.

Công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo hoạt động, tổ chức đấu tranh, phản bác có lúc thiếu kịp thời, nhất là liên quan đến một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm; việc phối hợp các lực lượng trong tỉnh có lúc thiếu đồng bộ, chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn chưa cao.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có lúc thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc xử lý một số vụ việc tồn đọng còn chậm trễ, gây bức xúc trong Nhân dân, tạo cơ hội cho các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đội ngũ tham gia viết bài đấu tranh phản bác, chống các thông tin xấu độc trên internet còn ít, chưa có kinh nghiệm, thiếu độ sắc bén, thiếu thông tin và cả kỹ năng. Số lượng bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên internet chưa thường xuyên; cán bộ quản trị mạng trình độ cao còn thiếu, nên việc xử lý, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội hiệu quả chưa cao.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc cung cấp thông tin về các vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần định hướng dư luận và phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật trong vụ bắt giữ đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid để tuyên truyền trái phép Pháp luân công (tháng 3/2020). Ảnh: Thanh Ngà - Anh Cường

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cùng với việc nắm rõ các nguyên tắc, quan điểm, giải pháp chung như đã nêu, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ: cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đấu tranh bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, cũng đồng thời, là bảo vệ những thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã đổ bao xương máu, hy sinh mới có được.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng; kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để chủ động đấu tranh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định phát ngôn tại các địa phương, đơn vị; chủ động ngăn ngừa, ứng phó hiệu quả với sự cố truyền thông. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu thập tài liệu đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất của các thế lực thù địch.

Đổi mới công tác quản lý báo chí, nhất là báo điện tử, kiểm soát thông tin trên internet và mạng xã hội; minh bạch các thông tin cho báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề báo chí, mạng xã hội phản ánh. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng chuyên trách cả về trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ.

Việc tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính là đòn mạnh giáng vào những tổ chức, cá nhân bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá. Đồng thời, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm tiếp tục tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tin liên quan:

Võ Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Võ Hồng Hải
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]