Chiều 27/1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014 hoàn thành chương trình làm việc, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội Đảng

Chiều 27/1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014 hoàn thành chương trình làm việc, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2014, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục.

Từ thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đề xuất nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 - Năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát như: kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần đề ra kế hoạch và biện pháp công tác; chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh mà đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình đảng viên về chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức lối sống, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy.

Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời, thận trọng các nguồn thông tin phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên, nếu có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời những tố cáo tổ chức đảng và đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu đại hội đảng các cấp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội. Ủy ban Kiểm tra các cấp giúp cấp ủy cùng cấp nắm danh sách đại biểu dự đại hội, nhất là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử; chủ động tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cần chú trọng làm tốt, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và kết quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ Đại hội XI; chuẩn bị tốt nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ tới. Tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp cần được chăm lo kiện toàn và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm thường xuyên với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiên cứu, cải tiến, đổi mới lề lối, phương pháp công tác, gắn với cải cách hành chính trong Đảng để nâng cao năng lực tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Với chức năng là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của cấp ủy, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp xác định phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, góp phần cùng với các ban đảng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Nhiệm vụ then chốt nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp là phối hợp với các ban tham mưu của Đảng giúp cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bảo đảm lựa chọn được nhân sự cấp ủy khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có đủ sức khoẻ, thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cơ sở quán triệt tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị này, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo TTXVN


congthanh
Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]