Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã gợi mở nhiều vấn đề và nhấn mạnh việc thực hiện tốt quy hoạch, khai thác tiềm năng của huyện ven thành phố trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng 27/5.

Đảng bộ Thạch Hà đã khơi dậy được ý chí, khát vọng của Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện và có một số kết quả nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, có được kết quả đó là do Đảng bộ Thạch Hà đã biết dựa vào Nhân dân, phát động phong trào sâu rộng trong Nhân dân; khơi dậy được ý chí, khát vọng của Nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân; gần đây, bài học đó tiếp tục được phát huy tốt trong chống đại dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích, gợi mở một số vấn đề để đại hội tham gia thảo luận như: Thạch Hà đã phát huy lợi thế bao quanh thành phố Hà Tĩnh để hình thành không gian kết nối phát triển đồng bộ chưa; làm thế nào để phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ven thành phố; sản xuất nông nghiệp, để liên kết trong sản xuất, tạo ra chuỗi giá trị cần làm gì; giải pháp nào trong giải quyết các vụ việc tồn đọng, tháo gỡ tồn tại đối với lĩnh vực văn hoá, xã hội?...

Bày tỏ đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại hội thảo luận, cân nhắc một số chỉ tiêu đề ra phải thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Gắn quy hoạch Thạch Hà với quy hoạch liên huyện

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Thạch Hà cần triển khai thật bài bản công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư, trong đó chú ý gắn quy hoạch của huyện, liên huyện và TP Hà Tĩnh trong quy hoạch tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chú ý khai thác tiềm năng lợi thế ven thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Triển khai mạnh mẽ sản xuất vườn hộ, hình thành các khu dân cư “tiểu đô thị xanh” ở các xã ven TP Hà Tĩnh để gắn kết chặt chẽ hơn nông thôn mới với đô thị.

Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng. Chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ khi có chủ trương chấm dứt khai thác dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tiếp tục triển khai đồng bộ Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng mỏ sắt.

Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, con người Thạch Hà trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Quan tâm cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

NTM ở Thạch Hà đã trở thành điểm đến để các địa phương trong và ngoài nước tham quan, học hỏi.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Thạch Hà cần tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, con người trong thời kỳ mới. Ảnh: làng Tương Nịu (xã Phù Việt cũ) nay là thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến.

Đối với công tác xây dựng Đảng, phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Xây dựng, nhân rộng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Lấy mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân làm thước đo để đánh giá cán bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tạo điều kiện và phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân.

Giải quyết triệt để, hiệu quả các vấn đề sau tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bầu vào cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Sau đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thành kế hoạch cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước mắt, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy: Thạch Hà phải triển khai quy hoạch bài bản, khai thác triệt để lợi thế huyện ven thành phố

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà tranh thủ mọi thời cơ, huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, đẩy lùi khó khăn, đi trước, vượt trước, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hành động quyết liệt nhất để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Thạch Hà sớm trở thành huyện NTM nâng cao, bền vững và tiến tới huyện NTM kiểu mẫu, kết nối nông thôn với đô thị. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast