(Baohatinh.vn) - Nội quy này quy định chi tiết thời gian tiếp; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền hạn, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; những trường hợp được từ chối tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Nội quy này quy định chi tiết thời gian tiếp; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền hạn, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; những trường hợp được từ chối tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Theo đó, trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh đặt tại số 81, đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân.

Các cơ quan khi tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan và nội quy này.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc và trong trường hợp đột xuất.

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định.

Định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân. Nếu ngày 15 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Nhà nước hoặc có trường hợp bất khả kháng thì Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ có thông báo thay đổi thời gian cụ thể.

Thời gian tiếp công dân vào mùa hè: buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút.

Thời gian tiếp công dân mùa đông: buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Các hành vi nghiêm cấm

Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Gây rối an ninh trật tự, kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; cản trở các hoạt động tiếp công dân, thực thi công vụ của cán bộ tiếp công dân, của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ tại Trụ sờ Tiếp công dân tỉnh.

Mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Quyền hạn, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền:

Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch; các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hà Tĩnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ:

Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có). Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình;

Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân, người thi hành công vụ tại Trụ sở Tiếp công dân;

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp có từ 5 - 10 người thì cử 1 hoặc 2 người đại điện; trường hợp có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người;

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân;

Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Không di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh;

Hết giờ làm việc, không được lưu lại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh dưới bất kỳ hình thức nào.

Trách nhiệm của người tiếp công dân

Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có người ốm hoặc bị tai nạn đột xuất cần phải cứu chữa thì báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh và điện thoại cho Trung tâm cấp cứu 115 đến cấp cứu kịp thời. Người được cấp cứu hoặc người đại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của cán bộ y tế làm nhiệm vụ cấp cứu dưới sự giám sát của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại trụ sở.

Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tình trạng say do dùng chất kích thích; mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, của người thi hành công vụ hoặc có hành vi thuộc các hành vi nghiêm cấm quy định nói trên.

Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]