(Baohatinh.vn) - Đây là mục tiêu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra trong định hướng phát triển thời gian tới để làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Đây là mục tiêu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra trong định hướng phát triển thời gian tới để làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch KT-XH 5 năm 2016 - 2020

Chỉ thị nhấn mạnh: trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2016 - 2019 và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, các đơn vị, địa phương đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, quản lý và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn trong phát triển ngành, lĩnh vực;

Trong đó, cần đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được so với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết HĐND các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục cho giai đoạn tới, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Đến 2025, GRDP bình quân đầu người thuộc các tỉnh dẫn đầu Bắc Trung Bộ

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, định hướng phát triển là xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ và công bằng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, GRDP bình quân đầu người thuộc các tỉnh dẫn đầu Bắc Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Hà Tĩnh tập trung cải thiện toàn diện đời sống nhân dân

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt trên 10%/năm (theo phương pháp tính mới thống nhất cả nước). Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng trên 55% (trong đó công nghiệp chiếm trên 47%); dịch vụ trên 36%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 26 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 16 nghìn tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng tối thiểu 27% tổng chi ngân sách trên địa bàn. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD.

Ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5% (theo tiêu chí giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế trên cơ sở tập trung nguồn lực. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.

Chuyển dần từ tăng chủ yếu dựa vào đầu tư, lao động phổ thông sang tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đổi mới quản lý; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, du lịch; tiếp tục cơ cấu lại nội ngành các lĩnh vực kinh tế; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; thúc đẩy phát triển kinh tế số; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu; xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng KKT Vũng Áng thành cực tăng trưởng chính

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành một cực tăng trưởng chính thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững với 3 trụ cột: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; trung tâm logistic và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; trong đó dự án Khu liên hiệp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Fomosa Hà Tĩnh đóng vai trò hạt nhân.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Đưa KKT Vũng Áng phát triển bền vững với 3 trụ cột: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo

Phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trở thành động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững, nhất là những lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm.

Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là phát triển các đô thị động lực, hạ tầng nông thôn kết nối đô thị, hình thành các trục phát triển, hạ tầng số, nước sạch, vệ sinh môi trường; thu hút và đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phát triển.

Phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình phát triển nhà ở; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ kỹ thuật cao

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Hà Tĩnh sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh và sức mạnh toàn dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội.

Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực viễn thông và internet, an ninh mạng và an toàn thông tin. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh, triển khai ứng dụng thành công nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung, đồng bộ các hệ thống thông tin trong phạm vi toàn tỉnh.

Tin học hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước, đảm bảo 100% các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 và 4, hướng tới mọi công dân đều được tiếp cận các dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử giao tiếp với các cơ quan nhà nước.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn tỉnh. Triển khai tốt hoạt động bưu chính công ích. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Tin học hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước là mục tiêu trong 5 năm tới của Hà Tĩnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục cải cách tư pháp; đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả một số hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển đất nước.

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các cơ chế, giải pháp, chính sách để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đảm bảo sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của tỉnh...

Toàn văn Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 mời xem và tải về tại đây.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, gửi Dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành, địa phương về Sở KH&ĐT trước ngày 25/6/2020.

Sở KH&ĐT tổng hợp, tham mưu Dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 31/7/2020 theo yêu cầu.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]