(Baohatinh.vn) - Hôm nay (3/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Các đồng chí: Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư, Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Chương trình hành động thực hiện NQ T.Ư 9 cần bám sát thực tiễn từng địa phương

Hôm nay (3/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Các đồng chí: Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư, Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Hội nghị TƯ 9 (khóa XI) có vai trò đặc biệt quan trọng, những nội dung được thông qua vừa là những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài vừa mang tính cấp thiết. Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần quán triệt sâu sắc trong nhận thức về các nội dung đã ban hành trong NQ, từ đó nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân; nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" cần bám vào thực tiễn của từng địa phương để NQ đi vào đời sống. Các địa phương, đơn vị cần triển khai quán triệt NQ xuống tận cơ sở, xây dựng chương trình hành động xuống cơ sở phải sát, đúng và kịp thời.

Các cơ quan tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng, cũng như việc lấy phiếu tín nhiệm; đẩy mạnh phát triển KT-XH, nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Trong buổi sáng, hội nghị đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh quán triệt NQ "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", trong đó nhấn mạnh: Từ công tác tổng kết NQ TƯ 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, NQ lần này kế thừa và bổ sung, xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người. Xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Nghị quyết đã hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc.

Tuấn Hiển - Phúc Quang


Tuấn Hiển - Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]