Khơi dậy tiềm năng của các doanh nghiệp

Những năm qua, doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh phát triển không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng, đóng vai trò to lớn vào sự phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh. Các DN đã tham gia vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức SXKD, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân…

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển DN, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, cơ chế, giải pháp để khuyến khích phát huy vai trò DN trong từng giai đoạn mới.

Năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dáng mừng. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu to lớn của xã hội, trong đó, có phần đóng góp không nhỏ của sự “hợp đồng tác chiến” ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa tỉnh và các DN. Thành tích đó cũng là kết quả của 5 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh (lần thứ XVI), về phát triển DN một cách chủ động và tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục các dự án của Tập đoàn Formosa tại KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục các dự án của Tập đoàn Formosa tại KKT Vũng Áng

Trong thời gian qua, những diễn biến phức tạp về chi phí nguyên liệu xăng dầu, tỉ giá ngoại tệ, giá cả vật liệu… đã tác động rất lớn đến SXKD của các DN trong các ngành khác nhau. Trong đó chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, đời sống công nhân… trở thành những vấn đề nan giải mà DN phải đối mặứngong “cái khó ló cái khôn”, các DN ở Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng một cách bền vững cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 2.500 DN, tổng vốn điều lệ gần 20 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 10 lần năm 2005. Năm 2010, doanh thu của các loại hình DN toàn tỉnh xấp xỉ 50 ngàn tỷ đồng, trong đó có hơn 80% DN làm ăn có lãi. Đặc biệt, hệ thống DN trong tỉnh đang GQVL cho 54 ngàn lao động.

Cùng với hoạt động SXKD, thời gian qua, các DN đã quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện như: tham gia các chương trình tài trợ trẻ em khuyết tật hiếu học, ủng hộ quỹ vì người nghèo, chất độc da cam, giúp đỡ các gia đình chính sách…

Việc quy hoạch, xây dựng cụm CN - làng nghề Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả SXKD

Việc quy hoạch, xây dựng cụm CN - làng nghề Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả SXKD

Bên cạnh những thuận lợi, các DN trong tỉnh hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hàng loạt vấn đề thuộc về môi trường kinh doanh đang có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của DN như: sự bất cập của quy hoạch phát triển, yếu kém của thị trường bất động sản, cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận vốn, thái độ ứng xử chưa hết trách nhiệm của một bộ phận công chức – công quyền, qui mô SXKD nhỏ, lạc hậu, trình độ quản lý hạn chế…

Với mục tiêu tạo bước đột phá cả về số lượng và chất lượng các loại hình DN, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững về KT-XH, QPAN trên địa bàn, thời gian tới, Hà Tĩnh xác định một số giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của DN trong phát triển KT-XH, về những chủ trương phát triển DN của Đảng, Nhà nước và tỉnh.

Kê khai thuế qua mạng internet và tăng cường cải cách các thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng phát triển doanh nghiệp

Kê khai thuế qua mạng internet và tăng cường cải cách các thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng phát triển doanh nghiệp

Tập trung xây dựng qui hoạch, định hướng phát triển DN gắn với bổ sung hoàn chỉnh và công bố qui hoạch phát triển KT-XH, qui hoạch phát triển đô thị, phát triển cụm, khu công nghiệp…

Tạo điều kiện chủ động cho DN trong SXKD, đồng thời ưu tiên các nguồn lực cho phát triển DN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, giải quyết các thủ tục đầu tư cho DN theo hướng kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với sự phát triển của DN. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chủ DN, cán bộ quản trị DN, công nhân kỹ thuật…

Với thế và đà đã tạo được trong quá trình phát triển các DN, Hà Tĩnh có quyền kỳ vọng vào đội ngũ DN, doanh nhân tương đối hùng hậu sẽ có những hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, xứng đáng là đầu tàu của nền kinh tế tỉnh nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast