(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị công tác thống kê cần phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác; phân tích, dự báo sát tình hình để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị công tác thống kê cần phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác; phân tích, dự báo sát tình hình để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022. Ảnh TTXVN

Trong thời gian qua, thông tin thống kê đã trở thành công cụ quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đất nước và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Công tác thống kê tập trung được hoàn thiện về thể chế; kiện toàn về tổ chức và nguồn lực; hoạt động và thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, tổ chức bộ máy và nhân sự ngành thống kê được kiện toàn, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa và có sự phân công, phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hoạt động thu thập thông tin thống kê đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu. Đặc biệt, trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã rút ngắn và tiết kiệm một nửa thời gian xử lý và kinh phí so với các kỳ tổng điều tra trước

Điều phối hoạt động thống kê được thực hiện tích cực, nhất là trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. Nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo nghiêm túc, bài bản với quy trình, phân công cụ thể từ hoạt động thu thập, tổng hợp, xử lý đến công bố, lưu trữ thông tin thống kê.

Hoạt động hợp tác quốc tế về thống kê ngày càng sâu, rộng và hiệu quả. Hiện nay, Thống kê Việt Nam là thành viên và hợp tác chặt chẽ với hàng chục tổ chức quốc tế và thống kê khu vực. Hoạt động hợp tác song phương được duy trì, thúc đẩy và nâng lên tầm cao mới.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Cùng với đó, công tác thống kê bộ, ngành cũng đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của hoạt động thống kê nhà nước. Các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong việc xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý cùng với các giải pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành nền kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực chưa từng có.

Công tác thống kê được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; củng cố tổ chức, nhân lực làm công tác thống kê; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường phối hợp, phân công thực hiện; tham gia thực hiện Chiến lược phát triển thống kê, các đề án lớn và hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động thống kê.

Những năm qua, ngành Thống kê Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo nhu cầu thông tin theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh. Chất lượng thông tin thống kê được từng bước nâng cao, thể hiện qua kết quả các cuộc điều tra thống kê và các báo cáo thống kê định kỳ; thực hiện biên soạn kịp thời các báo cáo thông tin thống kê tổng hợp về tình hình KT-XH hằng tháng, quý, năm; xây dựng số liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp chủ yếu của tỉnh, huyện.

Đến nay, tất cả các cuộc điều tra đều cơ bản đã sử dụng bằng các chương trình phần mềm công nghệ thông tin (phiếu Capi và webform).

Ngoài việc biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, ngành thống kê đã biên soạn ấn phẩm KT-XH Hà Tĩnh 30 năm; kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019; ấn phẩm điều tra nông nghiệp, nông thôn… phục vụ tốt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đảm bảo công tác lưu giữ, hệ thống hóa số liệu.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Các đại biểu Hà Tĩnh theo dõi các ý kiến đóng góp của các đầu cầu.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê nhà nước trong thời gian tới, Thống kê Việt Nam đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu thống kê; hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê…

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan để phát triển ngành thống kê như: phối hợp, chia sẻ thông tin sâu rộng giữa đơn vị thực hiện công tác thống kê với bộ, ngành, địa phương; khó khăn, bất cập trong triển khai công tác thống kê địa bàn cấp huyện; sử dụng thông tin thống kê hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn cho hoạt động thống kê của hệ thống thống kê tập trung...

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Công tác thống kê ngày càng được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu về số liệu, thông tin cho sự phát triển KT-XH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các đóng góp của ngành thống kê trong thời gian qua; là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý cao, trở thành công cụ quan trọng phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ nên có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết vai trò, vị trí của hoạt động thống kê; cơ sở hạ tầng và kinh phí cho hoạt động thống kê còn chưa được đầu tư tương ứng với nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu và sản phẩm thống kê; công tác phân tích, đánh giá, sử dụng thông tin thống kê chưa có hiệu quả cao.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải tập trung nâng cao nhận thức về công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền. Công tác thống kê cần đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục và minh bạch; quá trình phân tích, dự báo cần sát với tình hình để từ đó sử dụng có hiệu quả số liệu đã đưa ra.

Về công tác lãnh, chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp chính quyền bộ, ban, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê để có số liệu phục vụ cho sự phát triển KT-XH, xây dựng được nguồn dữ liệu lớn (big data).

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành thống kê, song song với đó là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa theo vị trí việc làm; tập trung nguồn lực cao cho công tác chuyển đổi số, kết hợp các nền tảng để sử dụng hiệu quả số liệu.

Nâng cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và địa phương với Tổng cục Thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành và địa phương; coi trọng công tác hợp tác, liên kết quốc tế sâu rộng đối với công tác thống kê.

Tập trung cao cho công tác thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

Tin liên quan:

Thái Oanh


Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]