(Baohatinh.vn) - Qua hơn 23 năm thành lập và phát triển, với 5 kỳ đại hội, bài học thành công của thị xã Hồng Lĩnh là quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng, thực hiện tốt đường lối đổi mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thành đô thị văn minh, hiện đại

Qua hơn 23 năm thành lập và phát triển, với 5 kỳ đại hội, bài học thành công của thị xã Hồng Lĩnh là quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng, thực hiện tốt đường lối đổi mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Suốt nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ luôn quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc và mọi chủ trương của Đảng đều được “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì thế, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao; trật tự xã hội được bảo đảm, chính trị ổn định, tạo tiền đề cho kinh tế phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, 5 năm qua, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được kết quả toàn diện: kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu chuyển dịch theo hướng đô thị, tỷ trọng CN-TTCN và TM-DV chiếm 93,7%, nông nghiệp chỉ còn 6,3%.

Thị xã Hồng Lĩnh "khoác áo mới" chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nam Giang

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, xác định quy hoạch phải đi trước một bước để làm tiền đề cho phát triển đô thị. Đến nay, 100% phường, xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000, làm cơ sở cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt 3.213 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 39 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 22,9%; dự kiến, năm 2015, đạt trên 140 tỷ đồng, vượt 16,7% so với mục tiêu đại hội V đề ra.

Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. GD&ĐT luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không có các vụ trọng án xẩy ra trên địa bàn.

Song song với phát triển KT-XH, Đảng bộ luôn đặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lên hàng đầu. Các cấp ủy đã chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dự báo chính xác tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; làm tốt công tác định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn được triển khai kịp thời, hiệu quả; được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch sát với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảng bộ đã chú trọng đổi mới công tác tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố”, làm tốt công tác quy hoạch dự nguồn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong giai đoạn mới, chú trọng bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ, thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập được 5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, kết nạp 456 đảng viên, trong đó, 5 đảng viên gốc giáo, 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên hơn 3.100 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng quy trình. Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên một cách toàn diện; các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng không có bất kỳ khiếu kiện nào.

Cùng với chú trọng củng cố xây dựng Đảng vững mạnh, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương về công tác dân vận. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dân phường Trung Lương làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nam Giang

Những thành tựu đó đã nâng tầm của thị xã, xác định rõ hơn vai trò, vị trí là một trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh, là điểm tựa, hành trang vững chắc cho một thời kỳ mới, thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế. Bước vào giai đoạn mới, thị xã Hồng Lĩnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp có tính chiến lược trên các mặt sau:

Một là, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; thực hiện tốt mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư và loại hình đầu tư để tập trung phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể là: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 26,8%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: công nghiệp - xây dựng 40,32%; các ngành TM-DV 55,15%; nông - lâm nghiệp, thủy sản dưới 4,53%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 100 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích đạt trên 150 triệu đồng/ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 29,4%; đến năm 2020, tổng thu đạt 510 tỷ đồng.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trên tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng đứng trong Nhà nước, hiện thân trong bộ máy nhà nước, MTTQ và các đoàn thể để cầm quyền, lãnh đạo theo tinh thần Cương lĩnh, Hiến pháp mới 2013.

Ba là, đổi mới tư duy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đồng thời, xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp của các thành phần kinh tế và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bốn là, tăng cường thực hiện dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình dân chủ trực tiếp, tạo cơ chế để nhân dân thể hiện ý kiến, tham gia vào hoạch định chủ trương phát triển KT-XH, tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch; phát huy quyền làm chủ của nhân dân để lãnh đạo, tập hợp, quy tụ và huy động tổng hợp sức dân trong phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Năm là, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quy luật của kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho xã hội thực hiện những chức năng, những công việc mà xã hội có thể làm tốt hơn; đặc biệt là thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và làm chủ khoa học công nghệ trên các lĩnh vực.

Sáu là, lãnh đạo giữ vững môi trường ổn định để phát triển, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động tích cực hội nhập quốc tế...

Bằng những giải pháp đã được cụ thể hóa từ thực tiễn, với quyết tâm cao, sự đoàn kết trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, thị xã Hồng Lĩnh sẽ phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

Hoàng Văn Quảng

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh


Hoàng Văn Quảng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]