Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh, diễn ra sáng nay 9/12.

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo trong công tác tham mưu, điều hành, năm 2019, công tác DS/KHHGĐ tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ; đẩy mạnh truyền thông giáo dục, đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS, triển khai các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số….

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ Lộc Hà Biện Lương Hiền: Tình trạng di dân trong độ tuổi lao động là một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến sự gia tăng tỷ lệ sinh trên 2 con ở Lộc Hà

Tuy nhiên, công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2019 vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tỷ lệ sinh trên 2 con trong 11 tháng đầu năm 2019 ở Hà Tĩnh là 30,8%, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh ước đạt 110,75 bé trai/100 bé gái, tăng 3,2 điểm phần trăm so với năm 2018; sàng lọc sơ sinh chưa đạt chỉ tiêu xã hội hóa...

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy: Sau khi sáp nhập Trung tâm DS/KHHGĐ với Trung tâm y tế huyện, cán bộ phụ trách công tác dân số thiếu dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích rõ những khó khăn trong công tác DS/KHHGĐ. Đó là nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí cho hoạt động dân số theo Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND tỉnh nên gặp khó duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, đề án.

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Phó Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Thị Mai Thủy: Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, MTTQ sẽ phát huy vai trò của mặt trận và khối đoàn thể trong việc việc đổi mới công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chính sách DS/KHHGĐ.

Công tác tổ chức bộ máy cấp huyện, xã còn chưa ổn định, chưa thống nhất, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập nên cán bộ phụ trách dân số thiếu nhiệt huyết trong công việc.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo, các cấp ngành phối hợp chưa chặt chẽ; cán bộ, đảng viên còn vi phạm chính sách DS/KHHGĐ, gây ảnh hưởng lớn trong công tác tuyên truyền.

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Ngoài những khó khăn, báo cáo của ngành Dân số cần đề cập thêm về việc tham mưu cho Ban chỉ đạo về các giải pháp cụ thể, căn cơ trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, các thành viên Ban chỉ đạo góp ý để hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban.

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

Để khắc phục khó khăn, từng bước chuyển hướng từ DS/KHHGĐ sang dân số phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết 21 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương.

Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục tham mưu tỉnh ban hành các nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Y tế tham mưu văn bản phù hợp để nêu gương và có chế tài xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS/KHHGĐ, cần xem xét gắn với công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện, trong đó phát huy vai trò của thành viên ban chỉ đạo, MTTQ, các khối đoàn thể; bố trí kinh phí tuyên truyền hợp lý. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, tuyên truyền và củng cố, kiện toàn mạng lưới công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở; cải thiện phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số.

Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số các cấp đồng thời bố trí đủ ngân sách theo quy định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast