Cập nhật: 21:15 29/07/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng, 3 nhiệm vụ đột phá của huyện Đức Thọ trong nhiệm kỳ tới cần sửa đổi, bổ sung.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng, 3 nhiệm vụ đột phá của huyện Đức Thọ trong nhiệm kỳ tới cần sửa đổi, bổ sung.

Chiều 28/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Huy động nguồn lực, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã chỉ đạo, rà soát toàn diện, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức đại hội từ cấp cơ sở.

BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai đến đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện; thành lập các tiểu ban đại hội; chỉ đạo lựa chọn đại hội điểm tại 4 đơn vị, rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Đến ngày 12/6/2020, toàn bộ 35 tổ chức cơ sở Đảng đã đại hội thành công tốt đẹp.

Về xây dựng báo cáo chính trị, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã tổ chức 9 lần hội nghị; lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và ý kiến góp ý của 22 sở, ban, ngành cấp tỉnh.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Dự thảo báo cáo đưa ra các phương hướng, mục tiêu tổng quát như: tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho phát triển KT - XH; chăm lo phát triển VH - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao...

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, huy động nguồn lực, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Đến nay, đề án nhân sự đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Theo đó, cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 39 đồng chí.

Làm rõ thời cơ của huyện Đức Thọ trong nhiệm kỳ mới

Theo thẩm định của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ được chuẩn bị nghiêm túc, công phu qua 8 lần dự thảo.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo thẩm định Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ.

Theo đó, quan điểm, định hướng phát triển phù hợp, cụ thể hóa được các quan điểm, định hướng phát triển dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh, trọng tâm là xây dựng NTM nâng cao, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Báo cáo đã khái quát cơ bản những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực, có số liệu phân tích cụ thể. Nội dung đánh giá về hạn chế, khuyết điểm cơ bản đảm bảo khách quan, thẳng thắn.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh, làm rõ hơn một số điểm đặc thù của Đức Thọ như: là đơn vị sáp nhập hành chính cấp xã nhiều nhất, đơn vị duy nhất có mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện. Chủ đề Đại hội cần sửa đổi theo hướng phát huy tính sáng tạo, truyền thống văn hóa.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Chủ đề nên bổ sung tăng cường công tác xây dựng của Đảng; nhiệm vụ đột phá nên có nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Phần phương hướng, mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm; các nhiệm vụ, giải pháp khá rõ, có tính khả thi.

Tuy nhiên, đối với nội dung KT - XH, cần lưu ý văn phong và tư liệu phù hợp với văn kiện chính trị, tăng hàm lượng nhận định đánh giá, tính khái quát cao hơn, chỉ đưa vào các số liệu minh họa chủ yếu, trọng tâm nhất trong phần lời của báo cáo. Đồng thời, bổ sung dự báo tình hình, làm rõ hơn cơ hội, thời cơ của huyện Đức Thọ trong nhiệm kỳ tới.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Điểm nổi bật của Đức Thọ trong nhiệm kỳ qua là sắp xếp tổ chức bộ máy, vì vậy, cần đánh giá rõ hơn thành công trong tổ chức bộ máy và nhận định xu hướng sắp tới.

Công tác kiểm tra, giám sát, cần đánh giá sâu hơn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với các nội dung, lĩnh vực, đối tượng phù hợp, sát yêu cầu, nhiệm vụ của huyện.

Các đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần rà soát, cân đối giữa phần đánh giá kết quả và phương hướng nhiệm vụ theo hướng gọn, súc tích hơn phần đánh giá KT - XH và bổ sung nội dung phương hướng, nhiệm vụ giải pháp.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ tới có phần chưa đúng trọng tâm, cần xem xét lại.

Về báo cáo kiểm điểm, các đại biểu cơ bản đồng tình, tuy nhiên cũng đề nghị huyện quan tâm thêm một số nội dung như: làm rõ hơn về vai trò của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết; bổ sung hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác nội chính…

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Nhiệm vụ đột phá trong Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện Đức Thọ là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại nhưng chỉ tiêu đặt ra cho dịch vụ - thương mại lại giảm so với nhiệm kỳ trước, vì vậy, cần cân nhắc lại chỉ tiêu này.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Phần hạn chế nguyên nhân, cần bổ sung nội dung: công tác quản lý về tôn giáo, truyền thông có những thời điểm chưa tốt; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; quản lý về môi trường, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế; chỉ đạo lĩnh vực y tế còn bất cập...

Bài học kinh nghiệm cần làm rõ hơn về vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; tranh thủ tốt sự hỗ trợ của con em xa quê trong xây dựng NTM, thực hiện an sinh xã hội; làm tốt công tác luân chuyển điều động cán bộ.

Cần soát xét, nâng một số chỉ tiêu cao hơn như: kết nạp đảng viên mới, thu ngân sách; bổ sung một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phần phương hướng cần rõ hơn về: nuôi trồng thủy sản ven sông La, chủ động phòng chống lũ ven đê, khai thác lợi thế sông La.

Chương trình đại hội, phần báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cần ngắn gọn. Đồng thời, chú ý các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19 đảm bảo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Kinh tế Đức Thọ tập trung vào tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tái cơ cấu nông nghiệp

Kết luận buổi duyệt đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá quá trình chuẩn bị cho đại hội, Đức Thọ đã tập trung tiếp thu ý kiến và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp thu 3 văn bản góp ý của tỉnh và các ý kiến của đại biểu, làm rõ những nét riêng của Đức Thọ gắn với con người Đức Thọ, mô hình tổ chức nhất thể hóa và nền tảng lịch sử của Đức Thọ để hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm.

“Hình hài” Đức Thọ nhiệm kỳ tới phải là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gợi mở: “Hình hài” nhiệm kỳ tới của Đức Thọ là nông thôn mang dáng dấp đô thị

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đức Thọ là địa phương mạnh dạn đi đầu, tập trung cao trong công tác xây dựng Đảng, nổi trội nhất là đi đầu trong nhất thể hóa và sáp nhập xã. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đức Thọ đã kiên trì xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung cho tiểu thủ công nghiệp và kêu gọi các nguồn lực.

Về phần tồn tại, hạn chế của dự thảo báo cáo chính trị, cần làm rõ hơn về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thống nhất đồng thuận để tạo thành sức mạnh; Đức Thọ có nền tảng tốt nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức thấp.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, chủ đề đại hội cần thay đổi, cụ thể là bên cạnh công tác xây dựng Đảng cần có yếu tố chỉnh đốn Đảng; có từ “sáng tạo” và khẳng định sức mạnh văn hóa của Đức Thọ. Chủ đề này xuyên suốt cho nhiệm vụ đột phá và gắn với các giải pháp.

Về 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung. Nhiệm vụ thứ nhất là xác định quy tụ sản xuất kinh tế Đức Thọ phải là kinh tế nông thôn, trong đó gồm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tái cơ cấu nông nghiệp. Đột phá thứ hai đề cập về văn hóa. Thứ ba là về cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gợi mở: “Hình hài” nhiệm kỳ tới của Đức Thọ là nông thôn mang dáng dấp đô thị. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu sửa đổi báo cáo kiểm điểm; chuẩn bị chu đáo về kịch bản chương trình đại hội, đề án nhân sự.

“Cần phát huy dân chủ tối đa, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra sức mạnh từ đoàn kết, dân chủ, đồng thuận cao; tập trung vào công tác lãnh đạo để Đại hội thành công tốt đẹp” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Ngọc Loan - Thái Oanh


Ngọc Loan - Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]