Cập nhật: 19:35 18/11/2021
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và chính quyền...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và chính quyền...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Chiều 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên” (Nghị quyết 22-NQ/TW); 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết 15-NQ/TW).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng dự. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến ở 3 điểm cầu trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, đến nay, thành phố Hà Tĩnh có 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã (119 chi bộ địa bàn dân cư thôn, tổ dân phố; 43 chi bộ đơn vị hành chính - sự nghiệp; 15 chi bộ công an.

Trên cơ sở thực tiễn, BTV Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; xây dựng chi bộ ở đồng bào tôn giáo.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW

Các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ.

Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phân công, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài, nhất là cán bộ trẻ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Các đại biểu tại điểm cầu phòng họp số 2 - Thành ủy Hà Tĩnh.

Năm 2020, có 93,3% đảng viên; 88% tổ chức cơ sở Đảng và 91% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng từ 12 - 21% so với năm 2010.

Về công tác xây dựng đội ngũ và phát triển đảng viên, tính đến ngày 20/10/2021, toàn Đảng bộ có 51 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 5 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2010) với 8.320 đảng viên (tăng 2.743 đảng viên so với năm 2010).

Hằng năm, thành phố thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là người có đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo. Đến nay, toàn Đảng bộ có 92 đảng viên là người có đạo.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Nguyễn Thanh Hải: Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Đảng bộ phường Bắc Hà triển khai tốt công tác sáp nhập, giảm từ 26 chi bộ trực thuộc xuống còn 13.

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, BTV Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong đó, tập trung một số nội dung như: đổi mới tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm công tác cán bộ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, nhìn nhận một số tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TW ở TP Hà Tĩnh và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng gắn với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm công tác cán bộ; quản lý và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; phát huy vai trò của Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của Đảng...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao BTV Thành ủy chuẩn bị các báo cáo kỹ lưỡng, bám sát đề cương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định, trong những năm qua, BTV Thành ủy đã tập trung ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch; có phân công, phân nhiệm, chọn những nhiệm vụ đột phá để củng cố vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng. Theo đó, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng theo hướng tinh gọn, hợp lý và đầy đủ các loại hình; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên, đặc biệt là quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở và là gốc để củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tổ chức đảng và chính quyền, mối quan hệ ”nhất thể hóa“” của một số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với loại hình, vùng miền; tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên sát đúng, chú trọng việc giám sát khắc phục các tồn tại, hạn chế; chú trọng công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát đối với HĐND, UBND; nâng cao vai trò của MTTQ, đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với Nghị quyết 15-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từ đó ban hành các nghị quyết nhằm thực hiện các mục tiêu có hiệu quả. HĐND, UBND dựa trên những chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp và chiến lược phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng hứa sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt các Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TW.

Trong đó, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển thành phố; làm tốt công tác cán bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy. Trước mắt, tập trung vào các nhiệm vụ như: xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; kế hoạch trồng cây; chuẩn bị tổ chức đón tết cổ truyền an toàn...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở Đảng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

Tin liên quan:

Nguyễn Oanh


Nguyễn Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]