Cập nhật: 17:37 01/12/2020
(Baohatinh.vn) - Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ soát xét kỹ lưỡng các nghị quyết đã ban hành để kịp thời phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ này.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ soát xét kỹ lưỡng các nghị quyết đã ban hành để kịp thời phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ này.

Tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, dự thảo chương trình công tác toàn khóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên làm việc chiều 1/12.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thống nhất ban hành Nghị quyết về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

Mở đầu hội nghị, đại biểu được nghe tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Các ý kiến cơ bản đồng ý với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thống nhất ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung đánh giá rõ hơn kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2020.

Đại biểu cho rằng, 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, vì vậy mục tiêu cần bám sát hơn các định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra, đặc biệt là 5 chỉ tiêu, 3 đột phá và các trụ cột kinh tế. Đại biểu bổ sung mục tiêu về phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đại biểu cũng được nghe thông qua các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Theo đó, bố cục dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng với 6 chương, 38 điều. Dự thảo quy định trách nhiệm của tập thể và từng các nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy có 4 chương, 12 điều quy định rõ chức năng, bộ máy, trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Tỉnh ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của UBKT Tỉnh ủy.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng thông qua dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng bám sát chủ đề đại hội, phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm và 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược để triển khai thực hiện. Dự thảo phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần rà soát lại toàn diện các nghị quyết đã có; trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh hoặc tiếp tục triển khai Nghị quyết thay vì ban hành Nghị quyết mới.

Tại hội nghị, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các bản dự thảo. Đại biểu cũng bổ sung một số nội dung nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo sát hợp tình hình thực tiễn của địa phương và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; cần đẩy mạnh phân cấp và tăng cường kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát.

Đại biểu cũng góp ý chi tiết cách dùng từ vào từng bản dự thảo.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Cần đẩy mạnh phân cấp và tăng cường kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát.

Đại biểu cũng cho rằng, cần sơ kết, tổng kết, đánh giá toàn diện các nghị quyết đã có để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa nếu phù hợp; không nên ban hành quá nhiều Nghị quyết nhiệm kỳ mà cần lựa chọn đối với những nội dung cần thiết; ưu tiên ban hành các Nghị quyết phù hợp theo từng giai đoạn.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần đảm bảo đúng, đủ 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; phân cấp tối đa, tăng cường kiểm tra, kiểm soát; đồng thời, bổ sung nội dung về tài chính trong Đảng, chất vấn trong Đảng.

Cần sơ kết, tổng kết lại các Nghị quyết của nhiệm kỳ trước; Nghị quyết cần kế thừa, đổi mới và phát triển.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần cụ thể hơn; đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ đã qua

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX luôn kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, chương trình hành động và chương trình công tác toàn khóa cần đảm bảo thống nhất về nội dung, bám sát hướng dẫn cấp trên. Việc ban hành Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn kế thừa kết quả của các nhiệm kỳ đã qua, tránh việc ban hành Nghị quyết hình thức. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ soát xét kỹ lưỡng các Nghị quyết đã ban hành để kịp thời phát huy trong nhiệm kỳ này.

Các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phân cấp, phân quyền sẽ được áp dụng vào quy chế làm việc, chương trình hành động. Trước hết, giảm tối đa hội họp, giành thời gian đi cơ sở; phân cấp trách nhiệm rõ ràng.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; thẳng thắn đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2021; triển khai tổng kết cuối năm đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã đề ra; tập trung cao giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc kéo dài, tồn đọng…

Tiếp tục dồn sức công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng đối với các nguồn lực ủng hộ người dân vùng lũ. Tập trung cao công tác phòng chống dịch Covid-19; phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]