(Baohatinh.vn) - Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn chủ tọa hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 16/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm cầu Hà Tĩnh do Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân điều hành. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo các tổ chức thành viên thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh cùng tham dự.

Cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe tóm tắt kết quả bước đầu MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi Đại hội XIII của Đảng tổ chức thành công, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả đại hội đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; quán triệt sâu sắc những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các tổ chức thành viên sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các cấp hội trong hệ thống từ Trung ương đến địa phương và phổ biến đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức. Nội dung các chương trình hành động được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ lộ trình, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Quá trình xây dựng chương trình hành động luôn đề cao vai trò người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thành viên đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu thảo luận, chia sẻ các nhiệm vụ, giải pháp của từng tổ chức thành viên; việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu nhấn mạnh vai trò công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên, quần chúng; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh TTXVN.

Tổng Bí thư khẳng định, sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cần thiết, hệ trọng và phải được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; trong đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết luôn là bài học quý báu của dân tộc, là đường lối chiến lược, là động lực cách mạng tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.

Phân tích bối cảnh đất nước trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường đối ngoại Nhân dân, giữ vững thế trận lòng dân và tăng cường đoàn kết quốc tế...

Cùng với đó, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để Nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, làm tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tổng Bí thư yêu cầu, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; khơi dậy tinh thần nhân văn, nhân ái, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch với quyết tâm sớm dập dịch...

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sau khi nghe ý kiến từ các tổ chức thành viên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên để triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện trong thời gian qua.

Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K; phát huy vai trò của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch...

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và Nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực các hoạt động hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức đến trường cho các học sinh vượt khó học giỏi...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]