Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

(Baohatinh.vn) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ này.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh là cấp trên trực tiếp của 94 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 60 đảng bộ và 34 chi bộ cơ sở với hơn 7.600 đảng viên.

Các tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong 8 loại hình khác nhau, gồm: tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí, cơ quan hội quần chúng, doanh nghiệp trên 50% vốn Nhà nước, doanh nghiệp dưới 50% vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (chiều 30/6).

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đề ra.

Điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đó là ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp thực hiện việc rà soát, thẩm định chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trước khi ban hành. Nhờ đó, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký kết và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh...

Thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Khối đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng, cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để có kế hoạch tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát được trao đổi tại hội nghị giới thiệu, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 (ngày 23/6).

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từng bước được nâng lên. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, lấy phòng ngừa, “xây” là chính.

Tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến rõ nét, số lượng tổ chức, đảng viên được kiểm tra, giám sát (kể cả việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở) đều tăng, quy trình hồ sơ đảm bảo.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Đảng bộ Khối đã kiểm tra, giám sát đối với 297 tổ chức đảng và 451 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 258 tổ chức đảng cấp dưới và 17 đảng viên; giám sát đối với 123 tổ chức đảng và 169 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, dứt điểm.

Việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện khá nghiêm túc; thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm công minh, chính xác, “thấu tình, đạt lý”, nghiêm khắc nhưng lại rất nhân văn với mục đích giúp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nhận thức được khuyết điểm, vi phạm, tự giác khắc phục, tiến bộ hơn.

Kết quả đó đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, còn tình trạng cấp ủy một số nơi phó thác nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra cấp mình, chưa thấy đó là việc của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cơ sở còn chậm, chất lượng còn hạn chế; quy trình, thủ tục, hồ sơ sau các cuộc kiểm tra, giám sát lưu trữ chưa đảm bảo quy định.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa quan tâm nắm bắt để triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm hoặc mới xử lý kỷ luật đảng chưa chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính. Sự phối hợp giữa cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa được thường xuyên...

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, bám sát chương trình toàn khóa, sự chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra từ Đảng ủy Khối đến cơ sở chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, với phương châm “Chắc nội dung, đúng đối tượng, lượng thời gian”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy, đồng thời chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát để phòng ngừa vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý và tham mưu, đề xuất xử lý kỷ luật của Đảng nghiêm minh, đồng bộ đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan; tăng cường việc chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới theo tinh thần Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ năm, thường xuyên chăm lo, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Khối đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng, có phẩm chất chính trị, uy tín, bản lĩnh, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; cán bộ làm công tác kiểm tra phải không ngừng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast